Genomgång: Inga bevis i 100 rapporter som Strålskyddsstiftelsen refererar till

”Hundratals om inte tusentals vetenskapliga rapporter”…jo, tjena. Det måste undersökas. Här en lista på s k forskning som stiftelsen refererar till och sedan mina kommentarer då.

barn21

Kommentar till Strålskyddstiftelsens slutsatser

Osanning: ”Hundratals om inte tusentals vetenskapliga undersökningar publicerade i vetenskapliga tidskrifter har visat skadliga effekter av exponering för elektromagnetisk strålning exempelvis strålning från trådlös teknik.”

Jag: Nej, inte en enda seriös undersökning visar på detta, men det flesta rapporter utesluter inte skador. Det går inte att bevisa att det är farligt och inte ofarligt heller.

Osanning: ”Påverkan ses både på cellnivå, i djurförsök, i studier av växter och av människor.”

Jag: Påverkan kan ses ibland och ibland inte. Den totala massan av rapporter kan inte dra några som helst slutsatser. Man har mest gjort djurförsök och studier celler men ingen studie på människor visar på skadliga effekter inte ens hos de som jobbar med master etc. En växtstudie finns med bland de 100 och då växte plantorna bättre av någon anledning.

Osanning: ”Bioinitiativrapporten 2012 redovisade 1800 undersökningar publicerade enbart mellan 2007 och 2012. Majoriteten av studier på celler, exempelvis, visar skadlig påverkan:

”Sammanlagt 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.

Mellan 65% och 90% av tillgängliga publicerade forskningsresultat, visar dessa skadliga effekter.”

Jag: Nej, ren osanning. 65-90% av de utvalda rapporterna (cherry picking är inte någon vetenskaplig metod). Hela Bioinitiative-rapporten (se min blogg, Skrämselpropagandan fortsätter) är internationellt ifrågasatt eftersom man plockade ut 1800 undersökningar (av liknande stuk som nedan) och ignorerade säkert de övriga 18 200 som WHO inkluderade i sin undersökning och kom fram till att man inte kunde dra några slutsatser annat än att man inte kunde utesluta risker. Det ska nu inte tolkas som att det finns risker. Mer forskning behövs innan man kan dra några slutsatser.

Osanning: Enligt en ytterligare färsk sammanställning visar 76 av totalt 80 undersökningar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna, dvs en överproduktion av fria radikaler.

Det innebär att 92,5% av all forskning visar denna form av skadliga effekt på cellnivå.”

Jag: Den undersökningen vill jag gärna se – ytterligare en studie av stressade råttor? Och hur kan man från det dra slutsatser kring hur människors kroppar och celler då reagerar. Är studien med i listan? Fortfarande visar 0% forskning att icke-joniserande strålning är skadlig för människor. Fortfarande! Däremot finns de rapporter som t o m Strålskyddsstiftelsen hänvisar till som påtalar riskerna med stress när människor är oroliga för olika fenomen även om fenomenen är ofarliga. Ironiskt nog kan det vara så att Strålskyddsstiftelsen är farligare för människors hälsa än själva strålningen – det finns faktiskt forskning på det.

100 rapporter som inte han bevisa s k risker med Wi-Fi, GSM, 3/4G, datorer, mobiltelefoner, elmätare, el etc

Jag tog bara de 100 första, kan gå igenom de andra också senare, men har inte tid just nu. Kommentera gärna mina kommentarer men ange nr på rapport. Jag kompletterar gärna och ändrar om jag gjort nått fel och snälla inga personliga påhopp nu, hot och otrevligheter. Jag ifrågasätter inte personers symptom och hur de mår bara orsakerna till problemen.

1. December 2014: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar fri radikalbildning i celler från musfoster vid nivåer långt under (2 mikroT) gällande gränsvärde (100 mikroT) Chen et al. 2014

Jaha, och vad kan man dra för slutsatser av det? Forskarna drar inga slutsatser: ”In a search for molecular mechanisms underlying PFMF-mediated autophagy, we observe that the autophagic process involved reactive oxygen species (ROS) and was independent of the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway.”

2. December 2014: Undersökning visar att kvinnor har ökad förekomst av olika ohälsosymtom vid exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält. Bolte et al. 2013

”As this is an exploratory cross-sectional study in a relatively small sample, no conclusions regarding causality can be drawn.” – forskningen säger inget alltså.

3. December 2014: Barn i åldern 11-15 år som använder mobiltelefon har oftare huvudvärk och migrän visar stor Taiwanesisk undersökning av drygt 2000 barn. De har också fått sämre hälsa under det senaste året. Chang-Ta Chiu et al. 2014

Helt felaktigt – rapporten är en enkät där endast 25% svarade. Frågar man oroliga föräldrar så hittar de problem – de 75% som inte svarade hade förmodligen inga problem, ”There are some weaknesses in this study. First, this survey had a response rate of only 25%, which is considered low. A number of factors contributed to this including un- availability of the guardians, concerns over study legiti- macy, fear of deception, lack of adequate incentive for participation, time constraints, and communication diffi- culty with foreign born mothers who comprised nearly 10% of all Taiwanese mothers.32 Although there is no obvious reason to believe that an unsuccessful interview is related to both the MP use and selected health symptoms, the potential selection bias might have influenced our study results, at least to some extent. Second, we were unable to validate the information on MP use and children’s health symptoms obtained from the guardians who might have a recall bias, therefore, exposure and outcome mis- classifications might occur in our study. Exposure misclassification might also result from inadequate coverage of all possible indoor and outdoor sources of RF, such as cordless telephone and MP base stations. No information on whether the children used hand-free devices in calling or receiving also limits the exposure measures. It is, however, difficult to tell to what extent such exposure and outcome mis- classifications may affect our results. Third, due to time constraints, we were unable to collect from the telephone interview the information on all risk factors, including lifestyle, physical activities, and stress at schools, for the selected health symptoms, which might have biased the study results. Lastly, the nature of the cross-sectional study design might have entailed a certain degree of causal reverse bias. We did note a higher prevalence of certain health in children with MP use. It is also likely that some parents allowed their children to own/use an MP due to the fact that their children are relatively unhealthy and need an MP to keep in close contact with their parents.”

4. December 2014: Studenter som använder mobiltelefon i mer än två timmar om dagen har störd produktion av sömnhormonet melatonin. Shrivastava et al. 2014

Eh, ja, de är förmodligen mer online och är mer vakna. Studien för liten dock och man fann inga samband att ännu mer mobilanvändning skulle ge ännu sämre sömn. De kanske även drack mer alkohol – vem vet. ”Reduced morning melatonin levels (3-4 am) was observed in high users (> 2 hrs/day) i.e high users had a disturbed melatonin circadian rhythm.There was a negative correlation between melatonin secretion and hours of mobile usages.”

5. December 2014: Exponering för mobilstrålning leder till negativa effekter på proteinsyntesen och orsakar oxidativ stress i testiklar i djurförsök. Sepehrimanesh et al. 2014

Ja, man hittade proteiner och diskuterade sedan deras funktion. Inga slutsatser överhuvudtaget och inga upprepade försök. ”The functional implication of the identified proteins was discussed.”

6. December 2014: Exponering för mobilstrålning leder till störd produktion av manliga könshormoner.Sepehrimanesh et al. 2014

20 manliga råttor… varför inte 200? Inga resultat eller slutsatser, jo att man inte kan utesluta: ”Results suggest that reproductive hormone levels are disturbed as a result of RF-EMF exposure and it may possibly affect reproductive functions.”

7. December 2014: Kvinnor som utsätts för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält har ökad förekomst av olika ohälsosymtom, även kallat elöverkänslighet. Forskarna rekommenderar enkla åtgärder för att minimera exponeringen. Bolte et al. 2014.

Vansinnigt, det står klart och tydligt i rapporten: ”As this is an exploratory cross-sectional study in a relatively small sample, no conclusions regarding causality can be drawn.”

8. December 2014: Människors genomsnittliga exponering för mobilstrålning i Österrike fördubblades mellan åren 2006 och 2012 Tomitsch et al. 2014

Jaha, och? Det är väl helt i sin ordning!

9. December 2014: Långvarig exponering i yrket för mikrovågsstrålning ökar förekomsten av blodplättsaggregation. Gulzoda et al. 2014

De som jobbat dagligen nära master och höga nivåer av den fruktansvärda strålningen borde väl vara fulla med cancer, vara improduktiva, lida av sömnlöshet, ha ständig yrsel etc men icke: förhöjda nivåer av blodplättar. 

10. November 2014: Personer som får trådlösa smarta elmätare i hemmen rapporterar ökad förekomst av ohälsosymtom som sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus,trötthet, yrsel mm. Lamech F 2014

Lurigt.. har blivit en hel folkrörelse i Australien tydligen. Jag misstänker starkt att försökspersoner fått rapportera hur de känner sig innan och sedan talar man om att man installerat elmätare och sedan mätt igen och då fått förhöjda symptom. Inte så konstigt om man sedan tidigare är rädd och överkänslig lär nog symptomen öka. Dvs det är inte elmätaren i sig som är orsaken utan vetskapen om den. Sändarnas strålning är minimal långt under alla gränsvärden ändå blir folk hysteriska: http://www.smartmeters.vic.gov.au/safety/health

11. November 2014:  Personer som använder mobilen mycket i arbetet har förhöjda nivåer av stressproteinet HSP70 i blodet jämför med personer som använder mobilen mer sporadiskt. HSP70 är en potentiell markör för negativ påverkan av strålning. Balakrishnan et al. 2014

Ja, och? Folk med mobiltelefon kan ju faktiskt vara lite mer stressade p g a deras arbete därav fler markörer. Markörer som t o m kan bota bröstcancer t ex: ”These results demonstrate the capabilities of Hsp70 family inhibitors as potent compounds for the treatment of breast cancer.”

12. November 2014: Möss som exponeras för mikrovågor som foster får försämrat minne (gäller manliga foster). Zhang et al. 2014

Denna förstår jag inte riktigt. Vissa undersökningar säger tvärtom och denna visade på minskad depression – det är ju bra. Man får beteendeförändringar mm verkar klart men så läser jag. 8 möss i varje grupp. Varför inte 800? Med så liten grupp kan man få vilket resultat som helst.

13. November 2014: Forskningsöversikt visar att mobilstrålning 10 000 gånger under gällande gränsvärden orsakar negativa effekter i celler (oxidativ stress). Yakymenko et al. 2014

Såna här rapporter är tämligen värdelösa. En studie som refererar till en studie som refererar till en studie. Man gör en höna av en fjäder och spekulerar. Dessutom märker man att studien har en viss förutfattad mening. Och inga resultat bara hänvisning till att mer forskning behövs: ”Whatever the particular first-step molecular mechanisms, it is clear that the substantial overproduction of ROS in living cells under low intensity RFR exposure could cause a broad spectrum of health disorders and diseases, including cancer in humans. Undoubtedly, this calls for the further intensive research in the area, as well as to a precautionary approach in routine usage of wireless devices.”

14. November 2014: Lågfrekventa elektromagnetiska fält har stark påverkan på hypyfysceller. Balind et al. 2014

Eh, kan verkligen inte det här men enl rapport ska tydligen vissa celler bildas vid EMF och dessa kan vara kopplade till stress..? Läser en annan artikel där möss som simmat fått förhöjda nivåer men ingen skillnad vid ”strålning”. Oavsett, inga slutsatser eller konkreta resultat med koppling till människor annat än att stress inte är bra.

15. Oktober 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning får förändrade halter av olika spårämnen/mineraler i tänderna. Adiguzel et al. 2014

Nej, vissa möss hade olika halter av spårämnen. Mer forskning behövs tydligen: ”The concentrations of calcium and phosphorus did not show any significant differences in the exposure group compared to sham exposure and cage control, whereas the concentration of magnesium was significantly reduced and the concentration of zinc was significantly increased. No significant differences were observed between sham exposure and cage control. 

The authors conclude that a chronic exposure of the head of rats to a 900 MHz electromagnetic field can change the content of some trace elements in teeth and that further studies should investigate this topic.

16. Oktober 2014. Yrkesarbetare som har hög exponering för elektromagnetisk strålning i arbetet har oftare sömnsvårigheter. Ju längre tid under dagen som exponeringen pågår, ju sämre sömnkvalitet. Liu et al. 2014

Ja, och sedan: ”Our study also has several limitations. Firstly, this study is a cross-sectional study. Recall bias would be introduced into assessments of exposures and outcomes. Secondly, we cannot rule out the high percentage of missing data.” Och slutklämmen då: ”However, these results should be further confirmed in the future.” Och inget av de andra symptomen då? Cancer, sterilitet, yrsel, hudutslag? Nej.

17. Oktober 2014: Radiofrekvent strålning orsakar ökad celldöd hos bananflugor. Sagioglou et al. 2014

Ytterligare en fullständigt meningslös referens till en rapport som avslutas med:”Given this complexity, translating such experimental data into possible human exposure guidelines is yet arbitrary.”

18. Oktober 2014: Ungdomar som använder IT mycket har sämre sömn. Arora et al. 2014

Eh, ja. Man väljer liksom att ha kul och sover följaktligen sämre, men det är ju fortfarande inte något magiskt med det. Man vill ju inte sova eftersom man ser på ett avsnitt av Sons of Anarchy till, eller spelar lite till, eller lyssnar på en bok etc. Märklig slutsats också: ”Frequent weekday technology use at bedtime was associated with significant adverse effects on multiple sleep parameters. If confirmed in other samples and longitudinally, improving sleep hygiene through better management of technology could enhance the health and well-being of adolescent populations.”

19. Oktober 2014. Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som använt mobiltelefon. Hardell och Carlberg 2014

Hardell som gett sig den på att hitta bevis. Här stärker han sina teorier om att mobiltelefoner orsakar cancer när det lika gärna kan vara så att personer som använder mobiltelefoner mer har ett mer hektiskt liv än andra. De kanske är mer stressade, äter sämre, sover sämre och kanske dricker mer alkohol och de kanske utsätter sig för luftföroreningar i högre grad och de kanske även brukar nikotin i högre grad. Är dessa faktorer inräknade? Vad det än beror på så behöver det inte vara mobiltelefoner som är orsaken. Sedan kan Hardell visa upp hur mycket fina grafer som helst. Varför har vi inte ökande trend med cancerfall vid öron eller händer om det nu finns ett samband, undrar jag. Uselt.

20. Oktober 2014: Mobiltelefonanvändning orsakar uppmärksamhetsproblem hos ungdomar. Stor undersökning omfattande 7100 barn i Kina. Zheng et al. 2014

Alltså jag vet inte… om man har en rolig mobiltelefon så använder man den istället för att göra tråkiga saker. Behöver man forska på detta? Nivån är så idiotisk. Och sedan ligger denna rapport bland de hundratals jag kanske tusentals rapporter som visar just INGENTING. Deras slutsats: ”Our study shows some associations between MP use and inattention in Chinese adolescents. Decreasing MP usage to less than 60 minutes per day may help adolescents to stay focused and centered.” MP betyder här Mobile Phone.

21. September 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde får stressrelaterat beteende. Junior et al. 2014

Our results showed that exposed animals did not present anxiety patterns or working memory impairment, but stress behavior actions were observed. Given the results of the present study, we speculate that RF-EMR does not promote CNS impairment, but suggest that it may lead to stressful behavioral patterns. Och varifrån kom stressen? Värmen? Här blev det ingen minnesfel tydligen. Och kan leda till stress dvs man kan inte utesluta. Inlagda gurkor kan leda till cancer eftersom man inte kan utesluta det. Rymdvarelser kan också det. Värdelös studie m a o.

22. September 2014: Exponering för mobilstrålning orsakar inflammatoriska effekter i hjärnan. Lu et al. 2014

Vad detta nu än är så kan det ge något. Så texten ovan stämmer ju inte eftersom det står ”orsakar” där. Det gör inte det enligt studien utan kan orsaka det vad det nu är. Ungefär som att man inte kan utesluta att det gör det. Värdelös referens. Det kan vara inlagd gurkas fel också.

23. September 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning 8 timmar om dagen i 20 dagar får svårt inflammerad urinblåsa. Koca et al. 2014

I introduktionen får vi reda på ”sanningen”: In daily life people are in electromagnetic field and exposed to electromagnetic wave (EMW). Mobile phones and base stations, which emit electromagnetic waves, are increasingly used. Nowadays studies showed the harmful effects of these waves on human health, so that, this issue is becoming a major health problem. Electromagnetic waves from mobile phones affect human beings by thermal and non-thermal ways (1). Thermal effects are caused by electromagnetic waves absorbed by body and converted to heat that cause raise in body temperature (2). On the other hand, non-thermal effects leads to damage of brain function, sleep disorders and headaches. Also, electromagnetic waves can cause DNA damage (3).
            Recently, the incidence of nonmalignant bladder diseases such as interstitial cystitis (IC) and overactive bladder syndrome has been increasing. Etiology of these diseases is still unknown. Mast cell is blamed for etiology of bladder IC (4). Damage of urinary bladder mucosa and activated mast cell has been shown in biopsy series in bladder interstitial disease patients (5,6).
            Technological developments provide a lot of conveniences to our lives. This issue is one of the risks that arise along with these conveniences. In our study we tried to understand the impact of electromagnetic waves from cell phones on bladder tissue”. Jag vet inte om detta är forskning ens: ”Nowadays studies showed the harmful effects of these waves on human health…” Nej, visa mig en enda vettig studie som gör det! En enda! Hela rapporten baseras på felaktiga antaganden och självklart får man ett felaktigt resultat.

24. September 2014: Antioxidanter (N-Acetyl-Cystein och Epigallocatechin-3-gallate) reducerar oxidativa effekter i lever hos försöksdjur som exponerats för mobilstrålning. Ozgur et al. 2014

Klockrent, ju: ”Significant decreases in the activities of SOD were observed in the liver of guinea pigs after RFR exposure. Protein damage did not change due to RFR exposure. On the other hand, only NAC treatment induces increase PCO levels, whereas EGCG treatment alone elevated the level of AOPP. Due to antioxidants have pro-oxidant behavior, the well decided doses and treatment time tables of NAC and ECGC is needed.”

25. September 2014: Användning av smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn. Moon et al. 2014

Nu är vi inte inne på strålning och grejer tydligen. Stirrar man för mycket på sin telefon får man ont i ögonen, och sitter man framför en skärm hela dagarna får man torra ögon. Ok, köper det. Låter logiskt.

26. September 2014: Möss som exponerats för 3G-strålning får sämre spermier. Kumar et al. 2014

Hittar inte rapporten, det finns bara en ytterst kort Abstract: ”Reports of declining male fertility have renewed interest in assessing the role of electromagnetic fields (EMFs). Testicular function is particularly susceptible to the radiation emitted by EMFs. Significant decrease in sperm count, increase in the lipid peroxidation damage in sperm cells, reduction in seminiferous tubules and testicular weight and DNA damage were observed following exposure to EMF in male albino rats. The results suggest that mobile phone exposure adversely affects male fertility.”

27. September 2014: Personer som bor inom 300 meter från mobilbasstationer har ökad förekomst av ohälsosymtom som tidigare kopplats till exponering för mobilmaster och mikrovågsstrålning. Shahbazi-Gahrouei et al. 2014

En enkät där man placerar rädsla och symptom i frågorna. Helt otroligt. I Iran. Och ju närmare man bodde master ju fler symptom hade man. Men om det i verkligheten inte finns några som helst kopplingar till symptomen varför skulle man ställa frågan om ohälsa? ”The results showed that most of the symptoms such as nausea, headache, dizziness, irritability, discomfort, nervousness, depression, sleep disturbance, memory loss and lowering of libido were statistically significant in the inhabitants living near the BTS antenna (<300 m distances) compared to those living far from the BTS antenna (>300 m).” Fullständigt värdelös referens.

28. Augusti 2014: Elektromagnetiska fälts påverkan på hormonsystem och dygnsrytm. Översikt. Lewczuk et al. 2014

Bra rapport: ”In light of the existing literature, the hypothesis pointing to the disruption of melatonin secretion, as one of the main factors responsible for cancerogenic effects of electrical, magnetic, or electromagnetic fields [158159], is not supported by the epidemiological and experimental data. Therefore, it should be currently considered as negatively verified.”

29. Augusti 2014: Hjärnceller reagerar med oxidativ stress vid exponering för lågfrekventa magnetfält. Kan öka risken för neurodegenerativa sjukdomar. Marcella et al. 2014

Eh, ja och även minska risken?! Inga resultat, men mer forskning behövs: ”Further studies designed to evaluate the actions of ELF-EMF under multiple conditions, including chronic or sporadic exposure in combination with common stressors pertinent to real life, appear warranted and may both aid our understanding of the true biological impact of ELF-EMF and scientifically anchor proposed exposure limits.”

30. Augusti 2014: Hjärntumörpatienter som använder mobiltelefon får kortare överlevnadstid. Mobilanvändning främjar en gen p53 som kopplats till den aggressiva hjärntumören gliom. Akhavan-Sigari et al 2014

Samma som Hardells resonemang. Man frågar patienter specifikt om mobiltelefoner. Inte om deras livssituation, kost, om de läst mycket böcker, om de haft mycket sex, om de motionerat mycket, var de bor, om de ätit mycket inlagd gurka etc.

31. Maj 2014: GSM 1800 skadar hjärnans utveckling. Resultat då hjärnceller från musfoster exponerades. för strålningen. Chen et al. 2014

Vems hjärna nu då? Nej inte våra i alla fall och många fler studier måste göras innan man kan dra slutsatser: ”Previous studies have revealed the potential adverse effects of RF-EMF exposure on brain development. However, the exact underlying cellular and molecular mechanisms are unknown. Here, we found that RF-EMF exposure impairs the neurite outgrowth of eNSC-derived neurons by disrupting bHLH expression. This may be a potential target by which RF-EMFs act on brain development. Our studies also emphasise that many more studies are urgently required to address the potentially hazardous effects of RF-EMF exposure on brain development.”

32. Maj 2015: Mobilstrålning påverkar hörselfunktionen i örat. Maskey et al. 2014

Helt otroligt, här refererar man t o m till en rapport som tydligt säger att det inte finns samband. Dvs nej, man kan inte visa på att mobilstrålning påverkar hörselfunktion. De läser inte ens de artiklar de plockar ut vilket är rätt värdelöst, mängden länkar ska visa att det finns forskning som säger något. Jo, det finns massor med forskning men inga resultat finns på visar på den ena eller det andra. Hur många till orkar jag? Här är resultatet för ovanstående forskning:”The scientific investigation of the possible health consequences of RF radiation has become an issue of international interest and public debate, since all populations are exposed to varying degrees of RF radiation. However, the identification of the potential health effects of exposure to RF radiation is a difficult task due to rapid advances in the application of RF fields in our environment, about which anxiety and assumption are spreading. However, according to the present study, the controversial association between exposure to RF radiation and disease has been addressed, although, to date, no adverse health effects have been established as being caused by the use of commercial mobile phones. Further research is required in order to identify the potential effects of RF radiation and the exact molecular signal cascades involved and obtain a better assessment of the pathology of hearing impairment.”

33. Maj 2014: Omfattande neurodegeneration då möss exponerats för mobilstrålning 4 timmar om dagen i 15 dagar. Försämrad inlärning och ökad oro bland mössen samt signifikanta förändringar i antioxidanter. Analys visade degenerativa celler i mössens hjärnor efter exponeringen. Saikhedar et al. 2014

Denna rapport kommer jag inte åt. Skulle gärna vilja läsa den. Här påvisar både det ena och det andra: ”Result:
A significant change in behavior, i.e., more anxiety and poor learning was shown by test animals as compared to controls and sham group. A significant change in the level of antioxidant enzymes and non-enzymatic antioxidants, and an increase in lipid peroxidation were observed in the test rats. Histological examination showed neurodegenerative cells in hippocampal sub regions and the cerebral cortex.
Discussion:
Thus our findings indicate extensive neurodegeneration on exposure to radio waves.
Increased production of reactive oxygen species due to exhaustion of enzymatic and non-enzymatic antioxidants and increased lipid peroxidation indicate extensive neurodegeneration in selective areas of CA1, CA3, DG, and the cerebral cortex. This extensive neuronal damage results in alterations in behavior related to memory and learning.” Referenser till Hardell.

34. Maj 2014: Wifiliknande strålning 2,4 GHZ ökar DNA-skador både i hjärnceller och i blodceller genom oxidativ stress. Vitlökstillskott reducerar skadeeffekterna. Gürler eet al. 2014

Alltså, jag vet inte. Också en studie jag inte kommer åt. 36 råttor som påvisar att det händer något och att vitlök verkar kunna motverka: ”Results: Exposure to low level of EMF increased 8-OHdG level in both plasma and brain tissue whereas it increased AOPP level only in plasma. Garlic prevented the increase of 8-OHdG level in brain tissue and plasma AOPP levels.”

35. Maj 2014: Arbete i miljöer med höga nivåer av elektromagnetiska fält ökar risken för demenssjukdomar. Review. Davanipour et atl. 2014

En rätt obegriplig studie där man räknar in alla möjliga jobb och bedömer de jobben som icke eller hög utsatthet för EMF i resultaten sedan jämför man med om de rökte mm och fick vissa resultat som innebär typ att när man rökt och blivit gammal ökar detta risken för att utveckla demens.

Av någon anledning är det många sömmerskor i gruppen med ”utsatta” människor. Är det kemikalier det handlar om då eller? Har de extra mycket Wi-Fi i sömmerskefabriken, pratar de väldigt mkt i mobiltelefon under arbetstid. Förstår inte.

2015/01/img_0839.png

36. Maj 2014:  Ökat antal döda foster och försämrad fertilitet bland möss som exponerats för mobilstrålning 4 timmar om dagen i 18 dagar. Ma et al. 2014

Ytterligare en studie där djurförsöken (hur många råttor har egentligen dött i denna eviga kamp?) indikerar att något händer. Eller att det är möjligt att något kan hända dvs man kan inte utesluta: ”The pregnancy rates could be decreased, the number of death fetus increased, histomorphological structures abnormal, and serum LDH level increased by exposure toy GSM 900 MHz cell phone. GC could prevent and treat the aforesaid lesion. But there was no statistical difference in serum ALT or AST levels.”

37. Maj 2014. Användning av mobilen 30 minuter om dagen ökar risken signifikant flera gånger för aggressiv hjärntumör. Epidemilogisk undersökning av hjärntumörfall med diagnos mellan 2004 och 2006 i Frankrike. Coureau et al. 2014

Nej, fel igen. Inga resultat som visar att det är så men det skulle kunna finnas, dvs man kan inte utesluta: ”These additional data support previous findings concerning a possible association between heavy mobile phone use and brain tumours.”

38. Maj 2014: Wifi-strålning ökar risken för epilepsi. Orsakar oxidativ stress och apoptos i hjärnceller.Ghazizadeh et al. 2014

Nej, felaktig slutsats igen och ren lögn: ”In conclusion, epilepsy and Wi-Fi in our experimental model is involved in Ca(2+) influx and oxidative stress-induced hippocampal and DRG death through activation of TRPV1 channels, and negative modulation of this channel activity by CPZ pretreatment may account for the neuroprotective activity against oxidative stress.” I rapporten: ”The hyperthermia and oxidant effects of Wi-Fi may induce apoptosis and Ca(2+) entry through activation of TRPV1 channel in epilepsy.” Likväl kan inlagd gurka eller marsmänniskor eller kanske t o m vitlök. Bara för att forskar kring en specifik ”risk” innebär inte det att den finns. Varje sån här rapport kommer fram till att man inte kan utesluta risken. Det kan finnas en risk, ja, jag vet. Och jag kan likväl få en fågelskit i huvet imorgon. Vem vet. Försök bevisa att jag inte kan få det!

39. Maj 2014: Exponering för mobilstrålning en timma om dagen under fostertiden orsakar cellförändringar i örat hos möss. Seckin et al. 2014

Åtta råttor delades in i tre grupper (hur gick det till?) – de som utsattes för strålning fick fler ungar, konstigt brukar inte strålningen minska fertilitet? Detta är ju lysande, här ser vi ju svart på vitt att man får fler barn med mer Wi-Fi.
”Eight pregnant albino Wistar rats were divided into three groups: control, 900 MHz and 1800 MHz. The latter two groups of pregnant rats were exposed to radiofrequency radiation for 1 hour per day starting on the 12th day of pregnancy until delivery. The rats in the control, 900 MHz and 1800 MHz groups gave birth to 24, 31 and 26 newborn rats respectively. Newborn rats in the 900 MHz and 1800 MHz groups were exposed to radiofrequency radiation for 1 hour per day for 21 days after delivery. Hearing evaluations of newborn rats were carried out using distortion product otoacoustic emissions testing. Eight newborn rats were randomly selected from each group for electron microscopic evaluation.
RESULTS:
Distortion product otoacoustic emission tests revealed no significant difference among the groups, but electron microscopic evaluation revealed significant differences among the groups with regard to the number of normal, apoptotic and necrotic cells.”

Ingen signifikant skillnad och även om det varit så duger ändå inte studien, inte ens på råttor.

40. April 2014: Möss som exponeras för lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden får beteendestörningar. Samband med ökade halter av kväveoxid i hjärnan. Salunke et al. 2014EMF-Portal

Får inte tag på studie. Första meningen är ju minst sagt upprörande: ”It is well documented that extremely low frequency magnetic field (ELF MF) produced effects on the function of nervous system in humans and laboratory animals. Dopaminergic and serotonergic pathways have been implicated in obsessive compulsive disorder (OCD). Recently involvement of nitric oxide (NO) in OCD-like behavior is suggested. Hence, the present study was carried out to understand the involvement of dopamine, serotonin and NO in ELF MF induced OCD-like behavior. Swiss albino mice were exposed to ELF MF (50 Hz, 10G) for 8 h/day for 7, 30, 60, 90 and 120 days by subjecting them to Helmholtz coils. OCD-like behavior was assessed in terms of marble burying behavior (MBB) test. Results revealed that ELF MF induced time dependant MBB, on 7th, 30th, 60th, 90th, and 120th exposure day. Further, levels of dopamine, serotonin and NO after 120 days of ELF MF exposure were determined in the regions of the brain. The neurohumoral studies revealed that exposure to ELF MF increased NO levels in cortex, hippocampus and hypothalamus, and levels of dopamine and serotonin remain unaffected. As OCD-like behavior after ELF MF exposure was associated with higher levels of NO with no significant change in serotonin and dopamine. The effect of such exposure was studied in groups concurrently treated with NO modulators, NO precursor, L-ARG (400 mg/kg) or NOS inhibitor, L-NAME (15.0mg/kg) or 7-NI (10.0 mg/kg). These treatments revealed that NO precursor exacerbated and NOS inhibitors attenuated ELF MF induced OCD-like behavior with corresponding changes in the Levels of NO.”

41. April 2014: Skilda effekter av olika frekvenser på växter. 10 Hz har positiv effekt medan 100 Hz har negativ effekt. Radhakrishnan et al 2014

Mycket text för ingenting. Blev ju t o m positiva effekter. Mer forskning krävs.

42. April 2014: Skadliga effekter på hjärnceller då möss exponeras för mobilstrålning vid 7 tillfällen om  5 min. per dag i en månad. Yilmaz et al. 2014

Nej.. ”CONCLUSIONS: Our results showed that the electro-magnetic waves emitted by the mobile phones may have effect on apoptosis. Besides, obtained data revealed that more realistic application of mobile phones during experiments is more important as expected.”

43. April 2014: Mikrovågsstrålning skadar celler. Xue et al. 2014

Nej, så står det inte i slutsats. Oavsett vad allt betyder så står det ”may cause”: ”Microwave radiation at 10 and 30 mW/cm2 may cause injury to GC-2spd cells, which is manifested by decreased content of intracellular cAMP, reduced activity of cell proliferation, and increased rate of cell apoptosis.”

44. April 2014: Möss som exponeras för mikrovågsstrålning får försämrat minne. GABA en signalsubstans i hjärnan som har betydelse för bland annat minnet påverkas. Qiao et al. 2014

Mmm… och resultaten visar tydligt att det skulle kunna vara så: ”Our experiments on Wistar rats and PC12 cell line suggest that microwave exposure (30 mW/cm2) can induce behavioral and cognitive dysfunction via altered GABAergic transmission.”

45. April 2014: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i hjärnceller. C-vitamin har skyddande effekt. Akbari et al. 2014

Eh, här antar man att mobilstrålningen ger effekter och drar sedan slutsatsen att vitamin C botar. Snyggt. Kanske inlagd gurka hade botat också? Eller så är varken effekten av mobilstrålning relevant och inte vitamin C heller. Samma skit som med vitlöken: It can be concluded that RFW causes oxidative stress in the brain and vitamin C improves the antioxidant enzymes activity and decreases MDA.

46. April 2014: Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar funktioner i hjärnans som bland annat berör minne och inlärning. Komaki et al. 2014

Nej, rapporten antar dessutom: ”Modern lifestyle exposes nearly all humans to electromagnetic fields, particularly to extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs). Prolonged exposure to ELF-EMFs induces persistent changes in neuronal activity.” Vet inte riktigt vad slutsats innebär men om man använder frasen ”our data suggest that” så bender det inte ett smack (som vanligt): In conclusion, our data suggest that exposure to ELF-EMFs produces a marked change in the synaptic plasticity generated in synapses of the PP-DG. No significant difference in PPR of ELF-EMF group before and after HFS suggests a postsynaptic expression site of LTP.

47. April 2014: 76 forskningsstudier av totalt 80 visar att mobilstrålning orsakar oxidativ stress i celler. Yakimenko et al 2014

Nej, de visar fortfarande ingenting, speciellt inte Hardells.. hur många han än gör och igen då, nu springer man iväg och säger att mobilstrålning KAN orsaka t o m cancer. Men inga säkra resultat utan bara att man inte kan utesluta. Det går inte att bevisa att inte kan orsaka cancer och alla dessa symptom: ”Whatever the particular first-step molecular mechanisms, it is clear that the substantial overproduction of ROS in living cells under low intensity RFR exposure could cause a broad spectrum of health disorders and diseases, including cancer in humans. Undoubtedly, this calls for the further intensive research in the area, as well as to a precautionary approach in routine usage of wireless devices. Jo, tack, mer forskning behövs eftersom man inte har kunnat visa någonting överhuvudtaget.

48. April 2014: Mobilstrålning skadar spermier, forskningsöversikt. Liu et al 2014

Översikten säger att det är möjligt ja. Inte omöjligt alltså. Av alla rapporter och studier i denna översikt kommer man fram till: ”Evidence from current studies suggests potential harmful effects of mobile phone use on semen parameters. A further multicentred and standardized study is needed to assess the risk of mobile phone use on the reproductive system.” Vad kom man fram till? Jo, att mer forskning behövs? Varför? Jo, man kom inte fram till några resultat i alla dessa studier man gjort översikt på.

49. April 2014: Mobilstrålning vid 4G liknande frekvenser (4,8 GHz) orsakar celldöd (apoptos) av hjärnceller (neuroner). Fullstudie. Zuo et al. 2014

Nej, det gör den inte. Men det skulle kunna vara så, man kan inte utesluta att det är så och man har definitivt inte kunnat visa på att mobilstrålningen gör det, igen då, samma skit: ”In summary, this study demonstrated that microwave radiation could induce apoptosis of neural cell via the classical mitochondrial-dependent caspa- se-3 signaling pathway. Microwave radiation causes the loss of MMP by down-regulation of Bcl-2 and up-regulation of Bax, triggering cytochrome c release from mitochondria to the cytosol. Subsequent caspa- se-3 activation ultimately results in the execution of apoptosis. This study may provide the experimental basis for further investigation of the neurological mechanism of action of microwave radiation. Further studies are necessary to determine the precise mechanisms of neural cell apoptosis induced by microwave exposure.” Mer forskning behövs. Varför? Kunde de inte visa något? Nej, det kunde de inte.

50. Mars 2014: Mobilstrålning GSM 1800 orsakar ökad bildning av fria radikaler och celldöd (apoptos) i celler från musfoster. Störst effekt efter enbart 1 timmas exponering. Huo et al. 2014

Nej, efter en timme blev väl mössen varma och sedan avtog effekten. Ju längre de utsattes desto mindre blev påverkan då. Är inte det lite märkligt? Nån form av slutsats: ”Our results showed a significant increase in intracellular ROS levels after EMR exposure and it reached the highest level at an exposure time of 1 h (p < 0.05) followed by a slight decrease when the exposure continued for as long as 8 h. No significant effect on the number of γH2AX was detected after EMR exposure. The percentage of late-apoptotic cells in the EMR-exposed group was significantly higher than that in the sham-exposed groups (p < 0.05). These results indicate that an 1800-MHz EMR enhances ROS formation and promotes apoptosis in NIH/3T3 cells.” Resultaten indikerar något, men inga slutsatser alltså. Jag gissar att mer forskning behövs.

51. Mars 2014: Elektromagnetiska fält vid 50 Hz i kombination med exponering för magnetiska nanopartiklar orskar större skada på celler  ökad celldöd. Jia et al. 2014

Länk funkar inte.

52. Mars 2014: Barncancer i Italien. AIRTUM

Återigen en rapport som motsäger Strålskyddsstiftelsens argumentation. Här står det svart på vitt: ”Extremely low-frequency (ELF) electromagnetic fields (EMF) in the range 10-100 Hz (with modal value of 50 Hz in Europe and 60 Hz in America and Asian countries, depending on characteristics of the electrical networks) have been the subject of intense research since the first study suggesting an association of ELF-EMF with leukaemia was published in 1979. Evidence from analytical studies is summarized in three analyses of data pooled from several case-control studies. Ahlbom et al. pooled data from nine studies and Greenland et al. expanded it to twelve published investigations. The analyses consistently found no excess risk for exposures below 0.3 and 0.4 microTesla (μT), while significant relative risks of 2.0 and 1.7 respectively were found for exposures above those thresholds. Kheifets et al. analysed seven studies published after 2000 that were not included in the previous two reviews. They found a non-significant relative risk of 1.4 for residential exposures of 0.3+ μT. Bias and residual confounding could not be excluded; the reviews, therefore, could not conclude that the association was causal. Evidence on a putative leukaemogenic effect of radiofrequency (RF) electromagnetic fields is inconclusive. Some clusters or local excesses have been reported in relation to radio-towers but confirmatory studies when conducted gave negative results. A nationwide study done in Germany was negative, while a similar study in Korea found an excess of leukaemia, but not of brain tumours, in children living within 2 km of radio transmitters having a power of 20 kW or greater.

Based on the small excess risk for the highest exposure level observed in some studies, IARC concluded that there was limited evidence in humans for the carcinogenicity of extremely low-frequency magnetic fields in relation to childhood leukaemia (group 2B). There is inadequate evidence in humans for the carcinogenicity of extremely low-frequency magnetic fields, static electric or magnetic fields and extremely low-frequency electric fields in relation to all other cancers (group 3). In summary, concern remains for exposures to levels greater than 0.3 μT, which occur rarely: in the Italian SETIL study the proportion of controls aged 0-10 years exposed at 0.3 μT or higher (geometric mean) was 1.44%. Even if the excess risk obtained by meta-analyses was caused by EMF, the proportion of cases ex- plained would be less than 5% in most countries. In the uncertainty, persistent sources of exposure to levels greater than 0.3 μT should be avoided.”

53. Mars 2014: Möss som exponeras under 3 dagar för mobilstrålning GSM 1800 blir stressade. Junior 2014

Här får mössen inga symptom med minne eller ångest, tydligen, men stressade verkade de bli. Och i en grad som alltså innebär att det är strålningen som KAN vara orsaken, man kan i varje fall inte utesluta det. Jag gissar även att mer forskning krävs: ”Our results showed that exposed animals did not present anxiety patterns or working memory impairment, but stress behavior actions were observed.
CONCLUSION:
Given the results of the present study, we speculate that RF-EMR does not promote CNS impairment, but suggest that it may lead to stressful behavioral patterns.”

54. Mars 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning under fostertiden får försämrad minne- och inlärningsförmåga. Razavinasab et al. 2014

Nej, 8 råttor, värdelöst och slutsatsen är den vanliga: ”Our results suggest that exposure to mobile phones adversely affects the cognitive performance of both female and male offspring rats using behavioral and electrophysiological techniques.”

55. Mars 2014: Mobilstrålning orsakar oxidativ skada i hjärna och lever hos exponerade möss. Cetin et al. 2014

Nej, man kan inte dra några slutsatser annat än att man kan inte utesluta. Varför hela tiden misstolka forskningsresultaten? Varenda studie samma sak: ”There were no statistically significant differences in glutathione, vitamin E, chromium, copper, magnesium, manganese, and zinc concentrations between the three groups. EMR-induced oxidative stress in the brain and liver was reduced during the development of offspring. Mobile phone-induced EMR could be considered as a cause of oxidative brain and liver injury in growing rats.”
56. Mars 2014: Samband mellan impotens och stor användning av mobiltelefon. Mohamad-Al-Ali et al. 2014

Här är det någon som undersöker impotens hos män och koppling till mobiltelefoner. En mer massiv undersökning behöver göras för att se om fjongen påverkas eftersom man inte kunna fastställa några samband. Fast man kan ju inte utesluta så klart.

Results. There was no significant difference between both groups regarding age, weight, height, and total testosterone (Table 1). The SHIM scores of Group A were significantly lower than that of Group B, 11.2 ±5 and 24.2 ±2.3, respectively. Total time spent talking on the cell phone per week was not significantly higher in Group A over B, 17.6 ±11.1 vs. 12.5 ±7 hours. Men with ED were found to carry their ‘switched on’ cell phones for a significantly longer time than those without ED, 4.4 ±3.6 vs. 1.8 ±1 hours per day.

Conclusions. We found a potential correlation with cell phone usage and a negative impact on EF. Further large–scale studies confirming our initial data and exploring the mechanisms involved in this phenomenon are recommended.”

57. Februari 2014: Exponering för mobilstrålning GSM 1800 i upp till 120 minuter dagligen i 30 dagar vid nivåer under gällande gränsvärde ledde till försämrat minne och inlärningsförmåga hos möss. Tillskott av selen hade skyddande effekt. Quin et al. 2014

Här fick vi visst försämrat minne igen. Det verkar vara helt slumpmässigt. Och boten denna gång är selen. Eller så fanns där ingen effekt från början då helt enkelt. Skulle vilja se en rapport där man tar vad som helst som botar. Nikotin eller bensinångor eller nått, kan man utesluta att bensin skulle kunna hjälpa? Nej, tveksamt, inte i såna här studier: Significant impairments in learning and memory (P < 0.05) were observed in the RF 120 min group, and with reduction of the Ach level and the activities of CAT and GSH-Px and increase of the content of GABA, Glu and MDA in cerebrum. NSe enhanced cognitive performance of RF mice, decreased GABA, Glu and MDA levels, increased Ach levels, GSH-Px and CAT activities. NSe could improve cognitive impairments of mice exposed to RF, the mechanism of which might involve the increasing antioxidation, decreasing free radical content and the changes of cerebra neurotransmitters.

58: Februari 2014: Exponering för mobilstrålning GSM 1800 under gällande gränsvärden leder till färre antal spermier och sänkta halter av det manliga könshormonet testosteron och förhöjda halter av det kvinnliga könshormonet estradiol i blod hos mushannar. Chen et al.2014

Nej, det leder inte till varken det ena eller det andra. Det börjar bli tröttsamt det här. Återigen en studie som kommer fram till att det skulle kunna vara så (may lead) innebär inte att det är bevis, men man kan inte utesluta att så är fallet. Man kan alltså inte heller påstå att strålningen är ofarlig. Man kan inte påstå någonting, ändå ligger rapporten här bland hundratals andra och ”bevisar” just ingenting. Rapport efter rapport efter rapport. WHO gick igenom 20 000 rapporter utan att hitta några resultat som entydigt påvisar risker eller botemedel eller nånting överhuvudtaget. Här är denna rapports slutsats: ”1800 MH2 microwave radiation may disturb the level as well as circadian rhythmicity of the reproductive functions in male mice.”

59. Februari 2014: Skadlig effekt på örat efter exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde. Maskey et al. 2014

Ja, man har undersökt saken och föreslår att det kan vara så. Jag antar att mer forskning behövs för att fastställa samband. Om samband fanns antar jag att man skrivit detta. Istället skriver man: ”The decrease in the IR of these neurotrophic factors in the SOC of the E1.6 group suggests a detrimental effect of RF exposure in the auditory nuclei.”

60. Februari 2014: Användning av mobiltelefon orsakar oxidativ stressreaktion i saliv hos mobilanvändare. Abu Khadra et al. 2014

Ja, men ju längre tid man pratar desto mindre reaktion. Det borde vara ju vara tvärtom liksom. Så nej, tyvärr kunde man inte dra några slutsatser, slutsatsen kan lika gärna vara att ju mer man pratar desto mindre oxidativ stressreaktion: ”The trend analysis suggests a significant quadratic trend, F(1, 33) = 4.891, p < 0.05; indicating that after 15 min of talking the levels of SOD increased, but as talking time increased the SOD activity started to drop. In contrast to this, there was no statistically significant effect of talking time on the level of salivary albumin, cytochrome c, catalase or uric acid. Results suggest that exposure to electromagnetic radiation may exert an oxidative stress on human cells as evidenced by the increase in the concentration of the superoxide radical anion released in the saliva of cell phone users.

61. Februari 2014: Wifi-expering 1 timma om dagen i 30 dagar orsakar oxidativ stress på ögats lins i djurförsök. Tillskott av antixodanter (melatonin) kan ha skyddande effekt. Tök et al. 2014

Nej, ren osanning igen och här är ytterligare en studie där man undersökt något och sedan kommit fram till att det inte gäller. Detta tolkar Strålskyddstiftelsen som bevis på att varenda hypotes som undersöks är sann. Här hittade man inte effekter men föreslår ändå att melatonin har positiva effekter: ”There are poor oxidative toxic effects of one hour of Wi-Fi exposure on the lens in the animals. However, melatonin supplementation in the lens seems to have protective effects on the oxidant system by modulation of GSH-Px activity.”

62. Februari 2014: Gravida kvinnor som bor nära (inom 50 m) från kraftledningar löper ökad risk att föda barn med lägre födelsevikt. de Vocht et al. 2014

Nej ren osanning, eftersom det är så få som bor där enligt rapport kan man inte dra några slutsatser enligt studien. Det står klart och tydligt i rapporten ändå finns rapporten med här i listan. Är det vettigt? Eller är man bara slarvig? Här är slutsatser: No statistically significant increased risks for any clinical birth outcomes with residential proximity of 50 m or less were observed. Living close (50 m or less) to a residential ELF-EMF source during pregnancy is associated with suboptimal growth in utero, with stronger effects in female than in males. However, only a few pregnant women live this close to high voltage cables, overhead power lines, substations or towers, likely limiting its public health impact.

63. Februari 2014: Exponering för wifi-frekvensen 1 timma om dagen 2,45 GHz under fostertiden påverkar fördröjer tillväxt och pubertet samt orsakar oxidativ stress i djurförsök. Sangun et al. 2014

Nej, fel igen. Detta är inte vad studien säger, tvärtom t o m det finns INGA belägg i studien för detta. Och vad gäller oxidativ stress så KAN det vara så att EMF som orsakar, det kan lika gärna vara något annat: ”Histological examinations of the specimens revealed no statistically significant difference between the groups (p > 0.05). Exposure to 2450 MHz EMF, particularly in the prenatal period, resulted in postnatal growth restriction and delayed puberty in female Wistar rats. Increased TOS and OSI values in the brain and ovary tissues can be interpreted as a sign of chronic stress induced by EMF. This is the first longitudinal study which investigates the effects of EMF induced by wireless internet on pubertal development beside growth.”

64. Februari 2014: Möss som exponeras för wifi-frekvenser 2 timmar om dagen i 30 dagar långt under gällande gränsvärden får färre spermier och spermier med sämre livskraft, fri radikalbildning och försämrad fertilitet. Sangun et al. 2014

Nej, men det skulle kunna vara så. Det går inte att utesluta. Och detta kan leda till både det ena och det andra men det innebär inte att det gör det: ”Further, these adverse reproductive effects suggest that chronic exposure to nonionizing MW radiation may lead to infertility via free radical species-mediated pathway.”

65. Januari 2014: Arbetare som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält har mer DNA-skador och markörer för oxidativ stress i blodanalyser. Trwari et al. 2014

Kommer inte åt denna rapport men slutsatser verkar ju intressanta: ”The oxidative stress levels showed significant increase. The individuals employed in the live-line procedures were found to be vulnerable for EM stress with altered epinephrine concentrations, DNA damage and increased oxidative stress.” Men jag förstår inte vad som menas med ”vulnerable” och skulle gärna läsa rapport.

66. Januari 2014: Kycklingembryon som exponeras under fostertiden för 1800 MHz mikrovågsstrålning 10 x 4 minuter om dagen får sänkta halter av sköldkörtelhormon och förhöjda stresshormoner. Pawlak et al. 2014

Här är resultatet: ”… which may be indicative of the cumulative effect of electromagnetic field on the hypothalamo-pituitary-thyroid axis (HPT). Further investigations are needed to elucidate the mechanisms by which radio EMFs affect HPT and HPA axis function in the chicken embryos.

67. Januari 2014: Möss som exponeras för wifistrålning (trådlöst nätverk) får missbildade spermier. Dasdaq et al. 2014

8 råttor i varje grupp, inte 80 eller 800. Kommer inte åt rapport men efter ETT helt års strålning kunde man inte hitta förändringar i alla parametrar vilket är konstigt om nu wifi är så otroligt farligt och påstås ge cancer mm. Efter ett helt år borde väl mössen vara rena psykfallen. Vissa förändringar hittades men att dra vidare slutsatser kring påverkan på människor är vansinne. Sista raden är minst sagt oseriös vilket tyder på att undersökningen nästan är beställd att leverera en viss slutsats: ”Motility (%), concentration (×106/mL), tail defects (%), head defects (%) and total morphologic defects (%) of sperms and weight of testes (g), left epididymis (g), prostate (g), seminal vesicles (g) were determined. Seminiferous tubules diameter (μm) and tunica albuginea thickness (μm) were also measured. However, the results were evaluated by using Johnsen’s score. Head defects increased in the exposure group (p < 0.05) while weight of the epididymis and seminal vesicles, seminiferous tubules diameter and tunica albuginea thickness were decreased in the exposure group (p < 0.01, p < 0.001, p < 0.0001). However, other alterations of other parameters were not found significant (p > 0.05). In conclusion, we observed that long-term exposure of 2.4 GHz RF emitted from Wi-Fi (2420 μW/kg, 1 g average) affects some of the reproductive parameters of male rats. We suggest Wi-Fi users to avoid long-term exposure of RF emissions from Wi-Fi equipment.
68: Januari 2014: De ungdomar som använder mobilen mest har också sämre psykisk hälsa exempelvis depressioner. Ikeda, Nakamura 2013

Usch.. en riktigt dålig studie som knappast ens kan betraktas som vetenskaplig. Enkäter besvaras av personer och sedan drar man slutsatser. De som var deprimerade använde mobiltelefonen mer än de som inte var det. De idrottade även mindre och sov sämre. Då drar man slutsats att det är mobiltelefonernas fel. Om man ÄR deprimerad blir man mindre benägen att motionera kanske och man sover sämre. Och man söker tröst i t ex spel, mobiltelefoner, TV, filmer etc. Orsaken är INTE filmen eller mobiltelefonen utan depressionen. Vad nu den kommer ifrån kan bero på en jobbig skolsituation, jobbigt hemma, jobbigt med identitet, jobbigt med att ett förhållande upphört eller vad som helst som kan utlösa depression – stress eller långtråkighet i skolan, jobbet, livet överhuvudtaget t ex. Som sagt, riktigt uselt: ”Among the respondents, mean mobile phone use per week was 24 (median 18) h. Long-duration mobile phone use was associated with female students, no participation in sports club activities, early mobile phone use, and fewer hours spent sleeping (all P < 0.001). Overall associations between hours of mobile phone use and total scores were significant for ”Depressed mood” (P for trend = 0.005), ”Tension and excitement” (P for trend <0.001), and ”Fatigue” (P for trend < 0.001). Total scores for ”Depressed mood,” ”Tension and excitement,” and ”Fatigue” of the fourth quartile (≥33 h/week) of mobile phone use were significantly higher than for other quartiles (all P < 0.05).

Increased duration of mobile phone use is associated with unfavorable psychological mood, in particular, a depressed mood. Decreasing mobile phone use may help maintain appropriate mental health in very long-duration users.

Man drar slutsatsen att beslagta mobilen skulle kunna hjälpa eller KAN hjälpa personer. Ja, och terapi och annat kan hjälpa också.

69. Januari 2014: Användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken för hörselnervstumör. De som använt mobilen mest, eller mer än 1640 timmar löper 51% ökad risk (OR 0,92-2,49) och användning av den trådlösa telefonen (DECT) mer än 900 timmar löper 67 % ökad risk (OR 1.13-2,49). (Dessa resultat redovisas inte av författarna i sammanfattningen som inte heller lagt ihop risk förenad med anvädning av både mobiler och trådlösa telefoner vilket leder till en undervärdering av risken). Pettersson et al. 2014

Nej, ren lögn och osanning. Denna rapport säger ju PRECIS TVÄRTOM för hundan: ”The findings do not support the hypothesis that long-term mobile phone use increases the risk of acoustic neuroma. The study suggests that phone use might increase the likelihood that an acoustic neuroma case is detected and that there could be bias in the laterality analyses performed in previous studies.”

70. Januari 2014: Närboende till mobilmast i Spanien har statistiskt signifikant ökning av olika symtom, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Ny analys av tidigare studie från Navarro 2003. Nu publicerad i British Medical Journal. Gomez-Perretta et al. 2014

Nej, mycket stora ord och hit och dit men sedan när man läser slutsatser och diskussion blir det kvar en tummetott: ”However, the late query about concerns (as a possible confounder) may render the results less valid. In contrast to our findings, note that biological grounds explaining non-thermal effects have not been clearly established. — In summary, the results of this study indicate that effects of very low but long-lasting exposure to emissions from mobile telephone BSs on well-being cannot be ruled out. The effects almost completely matched the symptoms described within the microwave syndrome. Finally, unravelling the causal pathways would be best performed with an experimental study design.”

Jaså, intervjuer funkar inte riktigt? Vidare blir förvirringen stor: ”These results were independent of the main sociodemographic variables, other EMF exposures and anxiety about being irradiated. Nevertheless, we confirm that apprehension about modern technology could predict some symptoms, especially those related with sleep problems.”

Jo, man sover lite mindre förmodligen för att man inte vill sova.

”Our results agree with those who claimed that by distorting perceptions of risk, disproportionate precaution might paradoxically lead to illness that would not otherwise occur.” 

Här står det klart och tydligt att Strålskyddsstiftelsens skrämselpropaganda faktiskt kan vara en större risk än själva strålningen. Strålskyddstiftelsen refererar alltså till en artikel som varnar för Strålskyddsstiftelsen. Uppenbarligen läser de inte ens rapporterna de refererar till. 

”However, health changes related with GSM exposure seem to occur in a manner unrelated with those fears.”

Ja, fast nu fanns det ju inga belägg för just GSM-relaterade hälsorisker…

”Finally, exposure was very low during the period and also very low in comparison with Spanish recommendations and international guidelines.” 

71. Januari 2014: Exponering för lågfrekventa fält vid gällande gränsvärde (100 mikroTesla) orsakar oxidativ stress pcj mikrokärnebildning vilket kan leda till skada på DNA. Luukonen et al. 2014

Exakt vad som orsakar den oxidativa stressen är inte fastlagt. Labbråttor är stressade förmodligen. Kommer inte åt rapport och det står inget om hur man gjort studie, man föreslår saker och ting som skulle kunna förklara och studie indikerar att det skulle kunna leda till DNA-skada. Man vill visa på en mekanism som ger cancer, men lyckades alltså inte, mer forskning behövs förmodligen: ”In conclusion, the present results suggest that MF exposure disturbs oxidative balance immediately after the exposure, which might explain our previous findings on MF altered cellular responses to menadione-induced DNA damage. Persistently elevated levels of micronuclei were found in the progeny of MF-exposed cells, indicating induction of genomic instability.”

72. Januari 2014: Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar förändringar i hjärnan som kan förklara försämrad inlärning och minne. Xiong et al. 2014

Eh, nej. Djurförsök där det händer saker av nån anledning som skulle kunna förklara något som inte är fastslaget. Tämligen värdelöst.

73. December 2013: Mobilstrålning påverkar halter av manliga könshormoner (djurförsök). Seperimanesh et al 2013

Ännu en rapport i raden som inte utesluter att saker om ting kan vara på ett visst sätt men ingen bekräftelse att mobilstrålning påverkar: ”Results suggest that reproductive hormone levels are disturbed as a result of RF-EMF exposure and it may possibly affect reproductive functions.”

74. December 2013: Meta-analys av tillgänglig forskning om risk för barnleukemi av förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält (från kraftledningar) visar förhöjda risker vid magnetfält över 0,2 mikroTesla. Gällande gränsvärde är 500 gånger högre, dvs 100 mikroTesla. Zhao et al. 2013

”Ja, bedrövligt. Det skulle kunna finnas ett samband med det gick inte att visa att det fanns ett trots över 20.000 fall: The result in this meta-analysis indicated that magnetic field exposure level may be associated with childhood leukemia.”

75. December 2013: Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden orsakar oxidativ stress i alla undersökta delar av hjärnan (djurförsök). Observerad påverkan kan leda till försämrad hjärnfunktion. Manikonda et al. 2013

Denna skulle jag vilja läsa men kommer inte åt den. De påstår att de fann oxidativ stress med redovisar inga siffor egentligen. Och detta kan då leda till det ena eller det andra: ”Varied influences observed in different regions of the brain, as documented in this study, may contribute to altered metabolic patterns in its related regions of the central nervous system, leading to aberrant neuronal functions.”

76. December 2013: Möss som exponeras för mobilstrålning och wifistrålning får ”svåra degenerativa skador” på hjärnan. Eser et al. 2013 

Nej… man hittade förändringar, ja men de är liksom inte konsekventa. Och de drar inga slutsatser överhuvudtaget, de redovisar resultat att något händer, och sex råttor i fyra grupper. Inte 60 råttor, inte 600. Referenser till Hardell & co: ”

Biochemical analysis of this study demonstrated that TAC level was significantly decreased in EMR groups compared to control group while TOS and OSI level were significantly increased. This result revealed that EMR is affective on the oxidant-antioxidant system. The frontal cortex was significantly more affected in 900 MHz EMR. There was not significant difference between other groups. Also in the brain stem and frontal cortex there was not significantly differences between EMR groups. IL-1β level was significantly increased at brain stem in EMR group compared to control group. EMR in terms of IL-1β levels most affected group was 900 MHz. There were severe degenerative changes, shrunken cytoplasm and extensively dark pyknotic nuclei and less neuron in the EMR groups compared to control groups. The most affected EMR group was the 2450 MHz group. In the frontal cortex and brain stem of the EMR groups, caspase-3 immunoreactivity was increased compared to the control group. The most affected group was again the 2450 MHz group.

77. December 2013: Exponering för mobilstrålning under fostertiden påverkar hjärnans utveckling hos kycklingembryon.  Umur et al. 2013

Ytterligare en turkisk studie. Den avdelningen verkar ha bestämt sig att hitta något, men deras slutsatser är allt annat än seriösa: ”Electromagnetic radiation emitted by mobile phones caused developmental delay in chick embryos in early period. This finding suggests that the use of mobile phones by pregnant women may pose risks.” Kvinnor är väl som kycklingar ungefär??

78. November 2013: Encelliga flimmerdjur, ciliater, som exponeras för mobilstrålning för mobilstrålning (1-10 GHz) 100 gånger under gällande gränsvärden får försämrad rörlighet. Effekterna kvarstår i 10-16 generationer innebärande att strålningen har en gentoxisk effekt som dröjer kvar i efterföljande generationer. Sarapultseva et al. 2013

Och detta skulle innebära för mänskligheten? Denna magiska funktionskedja från att encelliga djur påverkas till att vi gör det och får cancer + alla möjliga symptom är fortfarande helt obevisat. Resultat: The results of our study show that low-dose exposure to RF-EMF can significantly affect the motility of irradiated ciliates and their non-exposed offspring, thus providing further insights into the unknown mechanisms underlying the in vivo effects of RF-EMF.

79. November 2013 (1997 undersökning): Ökad förekomst av psykisk ohälsa(oro/depression) och ohälsosymtom bland boende nära kraftledningar exponerade för magnetfält långt under gällande gränsvärden. Beale et al. 2013

Rapport från 1997 och länken går till EMF-portal. Bara det. Enkäterna som personerna själva fyller i (det står inte hur många som bortfallit) visar inte på en massa vanliga symptom som man brukar komma med men väl depression. Kanske de deprimerade har en större benägenhet att svara på enkäter om hur de mår? Resultat: ”Performance on most memory and attention measures of the participants living close to power lines was unrelated to magnetic field exposure, but significant linear dose-response relationships were found between exposure and some psychological and mental health variables. In particular, higher time-integrated exposure was associated with poorer coding-test performance and more adverse health effects (anxiety, somatic symptoms, depression) . These associations were found to be independent of participants’ beliefs about effects of electromagnetic fields.” Så tron på det hela man frågat om också?

80. November 2013: Exponering för mikrovågsstrålning 10 GHz 2 timmar om dagen i 30 dagar leder till signifikanta förändringar i blodmarkörer. Tillskott av antioxidanter i form av sötkörsbär minskade effekterna. Sisodia et al. 2013

Ytterligare en studie där det mesta inte framgår. Hur många råttor? Vilka slutsatser kan dras? Inga. Nånting händer och botas av körsbär. Lysande.

81. November 2013: Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet leder till ökad risk för cancer (leukemi och lymfom) visar holländsk kohortstudie. Koemann et al. 2013

Denna studie stärker ju inte direkt Strålskyddstiftelsens argumentation: ”None of the exposure metrics showed an effect on incidence for lung, breast, and brain cancer, nor any of the assessed subtypes in men and women.” Och resultat då: ”In this large prospective cohort study, we found some indications of an increased risk of AML and FL among men with occupational ELF-MF exposure. These findings warrant further investigation.”

82. November 2013: Mobilstrålning påverkar halter av för den mentala hälsan viktiga signalsubstanser i hjärnan. Kan förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och ökad stress. Abul Ezz et al. 2013

Nej, usel rapport. Man börjar med ”sanningen” och sedan rabblar man länkar till såna rapporter som finns i denna lista: ”The widespread use of mobile phones in recent years inevitably raises the question of the effect of electromagnetic fields (EMFs) emitted by such telephones on brain functions. The brain and nervous system have long been considered sensitive targets for the effects of exposure to low level radiofrequency EMFs (RF EMFs). Close-range exposure to these EMFs allows 75% of the energy generated by mobile telephone to penetrate the head reaching a depth of several centimeters. Much experimental evidence of nonthermal influences of microwave radiation on living systems has been published during the last three decades.” Ja, hundratals, säkert tusentals rapporter vittnar om just ingenting. Och stress ja, stress är inte bra: ”Stress may have a detrimental effect on the hippocampus. The hippocampus is a target of stress hormones, and an especially plastic and vulnerable region of the brain. The elevation of circulating corticosterone concentrations exerts an inhibitory influence on learning and memory retrieval.” Slutklämmen avslutar syftet med rapporten: ”Thus, it may be recommended that the use of mobile phone should be kept within necessary limits in order to protect or reduce the undesired neurological effects of EMR exposure.”

83. November 2013: Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne samt oxidativ stress i hjärnceller hos möss. Tillskott av örter använda i den traditionella kinesiska medicinen (ex astragalus) motverkade skadeeffekterna. Gong et al. 2013

Ja, först har vi skador och sedan boten. Eller var det så att allt bara var slumpmässigt och stressade råttor dissekerades. Vitamin C ska hjälpa och Selen var det väl. Inga slutsatser.

84. Oktober 2013: Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och kemikalier i arbetet och testikelcancer. Beranger et al. 2013

Studien fastslog att man inte kunde fastställa några samband. Ändå är artikeln med i denna fruktansvärt långa och meningslösa lista av forskning. Återigen talar denna rapport EMOT Strålskyddstiftelsens argumentation: ”However, results were inconsistent and studies showing positive associations tended to had lower quality ranking using the assessment scale (p=0.02).

Discussion: Current evidence does not allow concluding on existence of any clear association between TGCT and adulthood occupational or environmental exposure. The limitations of the studies may partly explain the inconsistencies observed. The lack of association with adulthood exposure is in line with current hypotheses supporting the prenatal origin of TGCT. Future research should focus on prenatal or early life exposure, as well as combined effect of prenatal and later life exposure. National and international collaborative studies should allow for more adequately powered epidemiological studies. More sophisticated methods for assessing exposure as well as evaluating gene–environment interactions will be necessary to establish clear conclusion.”

85. Oktober 2013: Ungdomar som använder mobiltelefon eller trådlös telefon har ökad förekomst av huvudvärk. Handsfree ökar förekomst av tinniutus och bluetooth var förknippat med huvudvärk och nedstämdhet. Redmayne et al. 2013

Bland de värsta enkätstudierna jag sett. Så otroligt korkad och slutsatsen är: ”To safeguard young people’s well-being, we suggest limiting their use of cellphones and cordless phones to less than 15 minutes daily, and employing a speaker-phone device for longer daily use. We recommend parental measures are taken to prevent young people being woken by their cellphones.” Confirmation bias är ett vanligt argumentationsfel och när man forskar med detta centralt blir det fina tabeller och garanterade ”resultat” – alltid! Fullständigt oseriöst.

86. Oktober 2013: Aluminium och lågfrekventa elektromagnetiska fält har samma negativa påverkan på hjärnan genom försämrat minne och försämrat försvar mot oxidativ stress i djurförsök. Deng et al. 2013

Eh, nej. Det var inte resultatet: ”In conclusion, both aluminum and ELF-MF could impact on learning memory and pro-oxidative function in Kunming mice. However, there was no evidence of any association between ELF-MF exposure with aluminum loading.”

87. Oktober 2013: Bananflugor som exponeras för elektromagnetiska fält får negativa effekter på generna som i sin tur styr en lång rad funktioner i cellerna bland annat åldrande. Li et al. 2013

Nej, det är mycket ”may” och ”might” här vilket betyder att man inte kan utesluta: ”ELF-EMF exposure may have accelerated cell senescence, as suggested by the down-regulation of both cat and jra genes and the up-regulation of hsp22 gene. Up-regulation of totA and hsp22 genes during exposure suggests that exposed flies might induce an in vivo immune response to counter the adverse effects encountered during ELF-EMF exposure. Down-regulation of cat genes suggests that the partial oxidative protection system might be restrained, especially during short-term exposures.

88. Oktober 2013: Mobilstrålning cancerogen för människor. Uppfyller vedertagna kriterier. Hardell, Carlberg 2013

Nej. Orka: http://www.amta.org.au/articles/amta/No.evidence.of.mobile.phone.brain.cancer.link Hardell är inte en fråga om debatt utan om vetenskap som inte är vetenskap. Hardell har en agenda och den sammanfaller med Strålskyddsstiftelsens. Vansinne. Har lite mer info kring debattartiklar mm: http://forum.vof.se/viewtopic.php?f=38&t=333&start=75

89. Oktober 2013: Unga kvinnor som stoppat mobilen i bh:n har fått  bröstcancer på samma ställe som mobilen förvarats. West et al. 2013 .

Här tas fyra fall upp där mobilen och bluetooth ska vara avgörande tydligen. Men de andra 1 660 286 förväntade fallen under 2013 kan vi strunta i, speciellt de fall där mobilen legat i bh:n utan att ge cancer. I rapporten avslutar man: ”Until more data becomes available, efforts should be made to encourage cellular phone users to follow the recommendations of mobile device manufacturers and to avoid skin contact. Further research is urgently needed in this area.” Bråttom, bråttom tydligen. Ja, det forskas på verkar det som.

90. Oktober 2013: Lågfrekventa fält (50 Hz) orsakar ångestbeteende hos möss. Salunke et al. 2013

Nej. Indikationer igen. Och var det inte två andra rapporter i denna lista som inte indikerade? Resultat: ”Experiments demonstrated significant elevation of GABA and glutamate levels in the hippocampus and hypothalamus. However, GABA receptor modulators did not produce significant effect on ELFMF-induced anxiety and elevated levels of GABA at tested dose. Together, these findings suggest that ELFMF significantly induced anxiety behavior, and indicated the involvement of NMDA receptor in its effect.”

91. Oktober 2013: Mobilstrålning långt under gällande gränsvärden skadar fertiliteten hos möss och stör den biologiska rytmen. Mössen fick sänkta testosteronnivåer, sämre produktion av spermier och spermier som rörde sig sämre. Oin et al. 2013

Nej, så säger inte resultat från studie. Man kommer fram till att man inte kan utesluta det. Gång på gång på gång. Man säger att det indikerar att det skulle kunna göra detta. Förmodligen behövs mer forskning: ”Thus, our findings indicate potential adverse effects of RF exposure on male reproductive functional markers, in terms of both the daily overall levels as well as the circadian rhythmicity.”

92. September 2013: Exponering för mobilstrålning (möss/djurförsök) leder till förändringar i hjärnan som försämrar inlärning och minne. Tong et al 2013

Ytterligare en studie på samma tema. Och nej det leder inte till förändringar i hjärnan, men det skulle kunna göra. Precis som inlagd gurka eller kanske en snögubbe. Men vet. Resultat: ”Electromagnetic radiation may cause structure and function changes of transfer synaptic in global, make hippocampal CA1 area neurons change in the overall discharge characteristic and discharge patterns, thus lead to decrease in the ability of learning and memory.”

93. September 2013: Användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken signifikant för elakartad hjärntumör gliom. 3G-telefoner ökar risken mer än GSM. Hardell mfl 2013

Nej, verkligen inte. Allt som Hardell har forskat fram styrs av ”Confirmation bias” där han lika gärna kunde ha anfört skrämselpropaganda mot tvättmaskiner och sedan hittat bevis genom intervjuer. Dessutom har han inte den minsta heder kvar sedan referenser till den lägsta klassning av strålning (2b), deltagande i Bioinitiative report, hänvisningar till sig själv etc. Sök själv bland debattartiklar mm på nätet: http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=17274

94. September 2013: Mobilstrålning orsakar DNA-skador på celler.  DNA-skadorna var signifikant högre vid exponering för den strålning som avges då en mobil ringer upp, jämfört med i lyssnarsignalen vilket också är i linje med skillnader i intensiteten i strålning mellan dessa lägen. Chuan-Liu

På en råtta då som säkert sprungit runt med en mobiltelefon på huvud och blivit livrädd varje gång den ringt. Kommer inte åt rapport och de berättar inte så om hur tyvärr.

95. September 2013: Möss som exponerats för lågfrekventa elektromagnetiska fält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller. Resultaten bekräftar än en gång att strålningen orsakar oxidativ stress. Rageh et al. 2012

Från EMF-portal OBS – ändå bekräftar man inte alls utan det är som vanligt: ”In the exposed group, the enzyme activity of the superoxide dismutase and the lipid peroxidation were significantly increased compared to the sham exposed group. In the histopathological examination of the brain tissue, only slight differences were found between the sham exposed and exposed rats (mild degeneration in the glia, gliosis, vascular congestion).The DNA damage in the brain, as well as the mitotic index and the chromosome damage in the bone marrow cells were significantly increased in the exposed rats compared to the sham exposed rats. The authors conclude that exposure to extremely low frequency magnetic fields could lead to cytotoxic and genotoxic damage, as well as to oxidative stress in the brain and bone marrow of newborn rats.”

96. September 2013:  Gentoxiska effekter av mobilstrålning. Effekterna var störst på de yngsta försöksråttorna (2 veckor gamla). Exponering: 2 timmar om dagen i 45 dagar vid nivåer under gällande gränsvärde. Sekeroglu et al. 2013

EMF-portal igen. 8 råttor, inte 80 eller 800. Resultat, inga permanenta skador alltså: ”The 15 days of recovery period was insufficient to compensate the genotoxic damage in immature rats after exposure.”

97. September 2013: Mobilstrålning orsakar inflammation och oxidativ stress i hjärnan samt försämrar den kognitiva förmågan. Megha et al. 2012 (full study)

Nej, det gör den inte… Resultaten kan inte kopieras från pdf, men det är det vanliga.

98. September 2013: Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr. Shuang et al. 2013 (full study)

Det kan den säkert, det går liksom inte att utesluta, mer forskning behövs nog: ”Oxidative stress is present in HLE B3 cells exposed to 1.8 GHz low-intensity RF and that the increased production of ROS may be related to down-regulation of four antioxidant enzyme genes induced by RF exposure.”

99. September 2013: Exponering för lågfrekventa elektromgnetiska fält under fostertiden påverkar signifikant hjärnans funktion. Balassa et al. 2013

Ja, både hit och dit tydligen. Men hur påverkas människor? Inga slutsatser: ”Fetal ELF-MF exposure significantly inhibited the paired-pulse depression (PPD) and there was a significant decrease in the efficacy of LTP (long-term potentiation induction) in neocortex, but not in hippocampus. On the other hand, neonatal treatment had no significant effect on plasticity phenomena. Results demonstrated that ELF-MF has significant effects on basic neuronal functions and synaptic plasticity in brain slice preparations originating from rats exposed either in fetal or in newborn period.”

100. September 2013: Exponering för strålning från mobiltelefoner försämrar kroppens förmåga att läka benbrott. Aslan et al 2013

Vems kropp nu då? Jo råttors. Har de brutit benen på råttorna för att undersöka detta? Jag vet inte men det får väl vara så. Låt oss inte beståla råttor med benbrott. Det vore ju synd att förlänga deras lidande.

______________________________________________________________________________
Jag är ingen vetenskapsman men jag har en viss förmåga att läsa och tolka information – detta saknar personer som Mona Nilsson och andra. De lider av stress tror jag. Och då blir det svårt med logiken och tänkandet. Jag tror inte det beror på Wi-Fi etc utan just stress. Så om alla kunde sluta stressa upp varandra och om lobbyorganisationer som Strålskyddsstiftelsen kunde sluta med sin skräckpropaganda skulle vi alla må bättre. Och tänk inte en enda forskningsrapport handlar om fördelar eller vinster med vare sig teknik, beteende eller socioekonomisk utveckling. Det är rätt märkligt.Kategorier:Samhällsutveckling, Skrämselpropaganda, Wi-Fi

66 svar

 1. Nummer 2 och nummer 7 är samma studie. Nummer 21 och 53 är samma studie. Nummer 27 förekommer även tidigare (juni 2013) i Strålskyddsstiftelsens lista, och är dessutom ett plagiat på en annan studie. Det finns ytterligare dubletter, den imponerande listan minskar snabbt…

 2. Tack Christer för ditt engagemang och din insats! Fler som du behövs!

 3. Du lägger ner mycket tid på något du kanske förstår lika lite av som de flesta, inkl mig.
  Mitt intryck är att du till varje pris ska hitta invändningar, vilket ibland blir till lite löjliga kommentarer.
  Ok, du har din tro, men ändå, om det forskas och skrivs så mycket rapporter om saken, pekar det väl
  ändå på ”vissa” problem, eller ?
  Jag är lika övertygad om faror som du om motsatsen. Jag hoppas att det är du som har rätt 🙂

  • Ja, när strålskyddstiftelsen själva lägger ut rapporter som säger EMOT deras argumentation får jag vissa problem. De orkar inte bemöda sig ens att läsa artiklar utan går på rubriken bara. När sedan rapporten säger att inga bevis finns (och man fortfarande inte kan utesluta) så tar man det som bevis. I rapport efter rapport. Det är DET som är problemet. Jag har ingen tro, anledningen till att man forskar så mycket är att man naturligtvis vill hitta samband mm men inte lyckas. Om du är övertygad om faror visa mig gärna bevisen annars kan vi lika gärna vara rädda för inlagd gurka. Rädslan i sig som Strålskyddstiftelsen orsakar är farligare!

   • På vilket sätt skulle ”rädslan i sig”, försiktighet och t.ex. varsamt användande av en relativt ny och rätt så outforskad teknologi, kunna vara farligare än de skador som man faktiskt befarar att strålningen kan ge? Vi människor har gjort det SÅ många gånger förr. Du verkar ha massor med tid, skulle du inte kunna göra en lista på alla de misstag som vi har gjort de senaste 100 åren, när vi litade blint på något som senare visade sig vara otroligt skadligt för oss. Och där personer som du in i det sista propagerade för att det inte kan bevisas till 100%? Tror DEN listan blir lång…

    Mvh Gabor. M

   • ”På vilket sätt skulle “rädslan i sig”, försiktighet och t.ex. varsamt användande av en relativt ny och rätt så outforskad teknologi, kunna vara farligare än de skador som man faktiskt befarar att strålningen kan ge? ”

    Oj, rädslan i sig handlar om att om folk sprider skräckpropaganda så blir människor oroliga, stressade och ännu mer rädda. I en av studierna som Strålskyddsstiftelsen refererar till var det en slutsats i sig att just oron skapar ohälsan – inte strålningen. Försiktighet och varsamhet kan man ju ha men när man VET att vanlig UV-strålning ÄR farlig och inte nån enda gång lyckats påvisa att wi-fi-strålning är det blir det lite löjligt med ”försiktigheten”. Och tekniken ÄR inte ny, i över 20 år har vi haft mobiltelefoner men hjärntumörerna har inte ökat, snarare minskat.

    ”Vi människor har gjort det SÅ många gånger förr.”

    Nej, det tror jag inte. I jämförelse med miljontals lyckade innovationer (som ingen gnäller över) är 4-5 misslyckade produkter som dragits in eftersom vetenskapen tagit reda på fakta och konstaterat att de varit farliga en ganska obetydlig del. Även om konsekvenserna för människor ibland har varit svåra måste vi även lägga in ALLA de människor, företag, sjukhus mm som dragit nytta av teknologiutvecklingen.

    ”Du verkar ha massor med tid, skulle du inte kunna göra en lista på alla de misstag som vi har gjort de senaste 100 åren, när vi litade blint på något som senare visade sig vara otroligt skadligt för oss. Och där personer som du in i det sista propagerade för att det inte kan bevisas till 100%? Tror DEN listan blir lång…
    Mvh Gabor. M”

    Nej, jag har ingen tid alls i jämförelse med all den tid som Mona & co lägger på att vilseleda befolkningen. Jag vet inte vad du vill ha för lista där vi ”litat blint på något” men jag misstänker att det är DDT, rökning, neurosedyn och nån mer? Ingen inom vetenskapen litar blint på något. Man litar inte ens på att wi-fi är ofarligt, därför fortsätter man att forska och man fortsätter att försöka bevisa att det finns samband. Samma med GMO, glyfosat, vaccin och allt annat vi ska skrämmas att vara rädda för. Om man inte jobbar med bevisning, hur kan man då veta något överhuvudtaget? Om jag har misstanken att det är tvättmedel som orsakar autism, cancer, sömnlöshet, avhopp i skolan, global uppvärmning etc så är det så bara, då? Jag kan hävda att det är Strålskyddsstiftelsen som kan vara orsaken till alla cancerfall i hela världen och då så ska du köpa det? Jag kan inte bevisa det till 100 % men det är ju skit samma eftersom försiktighetsprincipen säger att vi borde stänga ner Strålskyddsstiftelsen eftersom påståendet kan vara sant. Är det så du tycker vi ska resonera?

 4. Hej,

  Vad tänker vi om alla välutbildade akademiker som fått alla symptom på mikrovågssjuka INNAN de visste vad elöverkänslighet egentligen är? De som sedan löst de tekniska problemen, tar symptomen när de måste och för övrigt tiger och fortsätter med sina liv och arbetar vidare som tidigare? En fobiker måste rimligen först bli rädd för något innan symptomen kommer. Vad tänker vi om de som kan framkalla en hjärtarytmi med hjälp av tex en mobiltelefon? Hjärtat är ju en del av det autonoma nervsystemet och alltså inte viljestyrt. Om man tar på sig de psykologiska glasögonen och betraktar detta kan man konstatera att om någon inte är fobiker måste man kunna påvisa sekundärvinster hos den som påstår sig bli sjuk av något som är ofarligt. Den tesen faller med alla de akademiker som inte bara löser de tekniska problemen utan dessutom fortsätter med de jobb de oftast trivs mycket bra med. De vill oftast inte ändra på sina livsförutsättningar. De vill bara lösa problemen och fortsätta med sina liv. Kom ihåg att forskningen ALLTID laggar. Det är därför vi har försiktighetsprincipen!

  Kasta in en nål I en höstack och be 10 forskare att hitta den. Om 4 hittar den och 6 går bet ställ dig frågan ”fanns nålen där”. Nej, inte enligt majoritesprincipen men hur var det egentligen? Jo, nålen fanns där det råkade bara vara så att 2 faktiskt inte hittade den och 4 fick betalt för att inte leta.

  • Oj, jag ska svara på frågorna om du vill ha svar. Eller vet du allt redan p g a din tro?

   • Ang nålexemplet så är det ju så att över 20000 rapporter från forskare säger att det finns nog ingen nål alls men låt oss leta vidare, det kan ju finnas nån fortfarande. Sedan finns det typ 2000 rapporter som säger att de hittat små fragment av ”nålar” men när man tittar närmare visar det sig vara små stenar eller små vassa strån etc. Dvs ingen har hittat nån nål, inte en enda. I vissa fall påstår man att man hittat eller upplever att man blivit stucken eller har hört andra som blivit stuckna, men inte.. vi letar vidare och lägger miljoner på sån här forskning alltmedan organisationer skrämmer upp vanligt folk som ger oro och stress som är långt farligare än strålningen självt. Symptom etc finns, men i blindtester kan inte människor avgöra om strålning är på eller inte. DET har bevisat sig gång på gång på gång – den nålen hittar man VARJE gång, man behöver inte ens leta, den är stor som en högaffel. Så vi ska ta symptom på allvar men kan väl vara sansade kring orsakerna om det är strålning eller orosstrålning från organisationer liknande Strålskyddsstiftelsen.

 5. Jag vill bara tacka för det arbete du lagt ner och för att du delar med dig till oss andra som inte har kunskap och möjlighet att sätta oss in i så stora mängder artiklar!

 6. (”snubblade” in här från fb/vof)

  100 stycken.. oj, underbart 🙂

  Tänkte precis som du… det här måste undersökas. Men orkade bara med ett par stycken. Slutsatsen blev ungefär den du kommit fram till.

 7. ”190 forskare går idag ut och varnar världen för mobiler och surfplattor – Tekniken dödar oss i förtid”

  http://newsvoice.se/2015/05/11/190-forskare-gar-idag-ut-och-varnar-varlden-for-mobiler-och-surfplattor-tekniken-dodar-oss-i-fortid

  • 190 är betydligt färre än över 20 000 som säger precis tvärtom. Och dessa ”forskare” länkar till varandras enkäter, undersökningar med ett fåtal råttor och drar slutsatser som att det skulle kunna vara farligt dvs man kan inte utesluta. Nej, man kan heller inte utesluta att tomten finns, men man kan konstatera att sannolikheten är närmast obefintlig.

   • Christer – ingenting blir ju mera rätt av att 20 000 gör samma fel.

   • Hoppas min Svenska är tillräckligt bra men kan du hänvisa till dessa 20.000 studier?

    Jag har just varit till en föreläsning av Olle Johansson som pekade på faktum att det finns från början ungefähr 25.00 till 30-000 studier som visar att EMF strålning är skadligt. Och vad säger du om den här listan av 200 respekterade vetenskapare som varnar WHO och UN för att bättre skydda skolbarn och gravida kvinnor mot strålning? https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

    Varför skulle de och Strålskyddsstiftelsen bryr sig så mycket om inget var fel? Det kostar de mer energi än den genererar. Organisationer som SSM, WHO och FN är dock i hög grad kopplade till nationella och internationella ekonomiska intressen och därför ofta reagerar sent på sådana varningar. Samma vi har sett med deras råd om amning.

    Jag förundras över din beslutsamhet. Hur kann du vara så säkert? Inte ens WHO, FN och SSM är det. Jag får ideen att du gärna vill att det är så som du säger, fast jag fruktar du har det helt fel.

   • >>>>Hoppas min Svenska är tillräckligt bra men kan du hänvisa till dessa 20.000 studier?

    Den är helt ok. Här är en bra länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322_ELF_fields_swedish.pdf?ua=1

    >>>>Jag har just varit till en föreläsning av Olle Johansson som pekade på faktum att det finns från början ungefähr 25.00 till 30-000 studier som visar att EMF strålning är skadligt.

    Olle Johansson är inte speciellt seriös eller respekterad. Han pratar strunt helt enkelt. Ca 2000 usla studier valdes ut och samtidigt ignorerade man 20-30.000 andra som motsade de 2000 – Bioinitiative report.
    http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2004/

    >>>>>Och vad säger du om den här listan av 200 respekterade vetenskapare som varnar WHO och UN för att bättre skydda skolbarn och gravida kvinnor mot strålning? https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

    200 rätt oseriösa ”vetenskapsmän” är det som drivs av rädsla för något som inte är bevisat farligt. Jag har en granskning av dem på gång också.

    >>>>Varför skulle de och Strålskyddsstiftelsen bryr sig så mycket om inget var fel? Det kostar de mer energi än den genererar.

    Ja, det är en gåta. Är man paniskt rädd för något så vill man väl få bort det man är rädd för istället för att hantera sin egen rädsla och stress. Det jobbiga är att om man har en fobi så ska man väl inte övertyga och skrämma andra. Jag har full respekt för människors rädslor för spindlar, höga höjder, torg, scenskräck eller vad som helst – men när man startar organisationer för att döda alla ofarliga spindlar, vill platta till jorden eller ta bort alla platta platser går det för långt.

    >>>>Organisationer som SSM, WHO och FN är dock i hög grad kopplade till nationella och internationella ekonomiska intressen och därför ofta reagerar sent på sådana varningar.

    Nej, det är snarare bluffprylar som aluminiumkalsonger, jordmagneter, konstiga lakan och konsultjobb för att att sanera el-miljöer som är det riktigt ekonomiska drivkraften och som vill skrämma människor.

    >>>>Samma vi har sett med deras råd om amning.

    Va!?

    >>>>Jag förundras över din beslutsamhet. Hur kann du vara så säkert? Inte ens WHO, FN och SSM är det.

    Jag är alltid osäker men säker tills jag ser ett bevis som säger något annat. Tills dess oroar jag mig mer för solljuset (UV bevisat farligt), bilar, min egen övervikt etc.

    >>>Jag får ideen att du gärna vill att det är så som du säger, fast jag fruktar du har det helt fel.

    Jag tror det är såna som du som gärna vill tro istället för att lita på vetenskapen, sunt förnuft och framför allt fakta.

 8. Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida hälsomässigt – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

  Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

  • Den trådlösa tekniken är ingen bov överhuvudtaget och har ingen baksida. Vill du vara orolig över Internet i allmänhet, sociala medier, spel, kameror etc så ska du nog inte diskutera med mig. Det däremot är helt ok att vara orolig över om man nu vill det.

  • Varför tar du inte upp forskningsresultat som INTE bekräftar? Om du ha en studie på 10 råttor där man hittar ”något” som KAN innebära något betyder inte det att det gör det. Samma studie med 100 råttor ger inget samband, men det tar du inte upp. Konstigt.

   • Christer, om du ställer upp en kulspruta av modell KSP-58 med fast pipa och låter en kolonn soldater springa så fort de kan genom kulregnet så träffas 25 procent av en kula. 75 procent undkommer utan skador. Låt oss försöka att utvärdera detta test och kolla om påståendet att KSP-58 är en ofarlig leksak stämmer. Är KSP58 ett farligt vapen, eller tyder den överväldigande majoriteten av oskadad trupp på att den inte är farlig?

   • Om du ställer upp 1000 såpvattenpistoler och låter en kolonn soldater springa igenom såpregnet så händer fortfarande ingenting med soldaterna. Är såpvattenpistolen då farlig eller inte?

 9. Om man följer länken ovan ser man att Josef Broberg grundar sin tro på ”de 190 forskarnas” varning. Som du visat är minst sagt tveksamt underbyggd.

 10. Du skriker mycket högt att få din rätt och förnekar all vetenskaplig forskning som inte stödjer din vision.Du väntar tills all forskning pekar i samma riktning vilket aldrig ska hända. Det ser alltmer ut att du har det helt fel. Den tyska regeringen utfärdade för några dagar sedan en officiell varning om användningen av WLAN i skolorna. Nyhetssändning på nationell tv.https://www.youtube.com/watch?v=wn4h6-Zj7fk

  • 22 september 2015: ”Universitetslektor, docent Johansson KI
   – Mänsklighetens existens kan vara hotad”

   Bekymret är ej i första hand dom ca 3,5 procent = ca 350 00 av befolkningen i Sverige – som är känsliga för artficiell = konstgjord elektromagnetisk strålning – för dom skyddar sig så gott det går.

   Huvudbekymret är dom som i sin omedvetna okunskap tror att dom ”tål” den artficiella = konstgjorda elektromagnetisk strålningen – för dom skyddar sig ej. Dom kan få bl a irreversibla DNA-skador. Om tolv sätt att skydda sig här.

   ”Är människor mindre känsliga än kor ?”

   – slut citat härifrån http://josefboberg.wordpress.com/2008/04/07/it-smog-stress

  • Eh, jag tror att det är såna som DU och hela Strålskyddsstiftelsens bidragsgivare som skriker och som förnekar i princip all forskning som inte stödjer era teorier. T o m de rapporter ni hänvisar till orkar ni inte ens läsa utan så fort en rapport kommer fram om att ett samband skulle kunna finnas, så är det ett bevis. När i själva verket det står att något samband inte kan påvisas. Rapport efter rapport. Att enskilda propagandister råkar hamna på beslutande poster är beklagligt och tyder på kunskapsförfall i samhället. Har du tänkt på ca 190 länder INTE har gjort varningar? Att säkert över 20 000 rapporter alla säger att man inte kan påvisa några samband? Jag ser på forskningen neutralt och skulle välkomna en enda studie som faktiskt påstår och bevisar (i flera vetenskapliga försök) att denna typ av strålning är farlig och dessutom farligare än allt annat vi utsätter oss för mat, luftföroreningar, gifter mm. De som bedriver skräckpropagandan borde verkligen rannsaka sig själva och försöka att vetenskapligt göra en riktigt riskbedömning utifrån vetenskap och inte tro och rädsla.

 11. Citat från Josef Boberg.
  ”Var och en blir salig på sin tro.”

  Det är ju just det här som är problemet med alla ”elöverkänsliga”. De har en TRO. Så länge de TROR på något biter ingen forskning, vetenskap, sunt förnuft, fakta mm. Precis som med religiösa människor 🙂

  • Hmmm… – Henrik – dom som drabbas upplever sig som sjuka av trådlös teknik. Ifall det beror på tro, inbillning osv – eller om det beror på att dom vet – går ju att tvista om i all oändlighet.

   • Nej, det är bara att testa i ett rum, med absolut bindel för ögonen. Då kan de inte avgöra om wifi är på,mot lampan är på eller om det står ett stort elkraftverk i rummet bredvid. Det är testat och provat, bevisat och verifierat om och om igen med samma resultat. De vet inte, men så fort ögonen är med eller att man talar om så kommer reaktionerna. Varje gång.

   • OK – Christer – men oavsett så blir dom ju sjuka när ögonen är med – och det är ju illa nog. Det är ju svårt att leva med en bindel för ögonen hela tiden. Men dom kan ju sätta på sig bindeln ifall besvären blir outhärdliga – kanske ?

   • Nej, men man måste jobba med metoder som ser till att minska känslighet, dvs kognitiv träning, omtanke, bekräftelse etc. Om jag är rädd för spindlar tycker inte jag det är rimligt att alla spindlar ska utrotas eller envist påtala för alla att spindlar i Sverige VISST är farliga. Alla TORG är farliga för vissa men de är inte det egentligen på riktigt. Det är en j-kla skillnad.

   • Christer – det finns goda poänger i Ditt förhållningssätt. 🙄

 12. Jag har en son som benämner sig elallergiker. Därför har jag studerat ämnet ingående. På vissa punkter långt ifrån din noggrannhet. Monas rapportpresentation och argumentering tillför inget i sakfrågan. Snarare försvårar den för många att komma fram till en bra ställningstaganden.. Det är dock hennes tro….och så länge andra sidan i argumenteringen också ramlar in i ”troende” med ord som möjligen, går ej att utesluta så befinner vi oss i ett mellanläge. Riktiga vetenskapsmän som ägnar sig åt området vill(vågar?) inte med bestämdhet säga att det inte finns risker. ”möjligen” är ett ord som gärna smyger sig in som en gardering om det i framtiden kommer nån som med auktoritet säger att cancer orsakas av strålning och politiker och media hänger på detta även om det inte skulle gå att bevisa.. Orsaken är förstås att skador faktiskt kan uppkomma lång tid efter en händelse rent generellt sett.
  Din saklighet är ett föredöme.

  • Köper inte att riktiga vetenskapsmän inte skulle våga undersöka ämnet. Det som driver de flesta som forskar är, bortsett från att de älskar sitt jobb, någon form av erkännande. De vill inget hellre än att publicera artiklar i de största och mest kända tidsskrifterna eller att kanske få en utmärkelse. Om någon skulle kunna påvisa att RF-strålning är farligt hade de givetvis fått ett enormt erkännande. Att man inte sett några såna seriösa resultat handlar bara om att ingen kunnat påvisa dem än.

 13. Varje vecka kontaktar människor mig som inte tål det trådlösa. De har drabbats av mikrovågssyndromet/elöverkänslighet och hela deras tillvaro slås i spillror. Det är fruktansvärt hur man försöker att mörklägga detta. Redan på 60-talet fanns det forskning i Ryssland om detta man benämnde det som ”Mikrovågssyndromet” inom militären /radar. De som blev elöverkänsliga på 90-talet utvecklade det framför de sk tjockdatorerna med katoderrör Då skrevs det om det i mainstreammedia och alla fackförbund var aktiva. Över 50 civilinjenjörer på Ericssons utvecklingsbolag ELLEMTEL drabbades och man skärmade. Men i takt med att de trådlösa nätverken byggdes ut har det blivit mer eller mindre tyst! Idag finns inte de datorerna längre och de som drabbas idag gör det av de trådlösa nätverken. Ingen går säker, det drabbar alla åldersgrupper, alla samhällsklasser och det ökar för varje dag. Jag har specialintstrument som mäter strålningen som jag alltid har med mig för att se var jag sitter säkrast. Många mäter upp lägenheter innan de köper. En mobilmast kan man inte flytta på men en granne kanske kan flytta sin WiFi router ett par betongväggar om man vädjar och bryta strömmen till routern så fort den inte används och framförallt till natten då strålningen hindrar produktionen av Melatonin som är livsviktig för sömnen och en mycket stark antioxidant. Aldrig har vi haft så mycket sömnproblem som nu, Föreskrivningen av sömntabletter och Melatonin har skjutit i höjden och det är anmärkningsvärt att det är så många unga som har problem. WiFi routrar under sängen och en mobil som man inte stängt av WiFi på när man inte använder den ger mycket hög strålning. WiFi innehåller en signal den så kallade ”Beconsignalen” som pulserar 10 gånger i sekunden och har visat sig vara det som många reagerar värst på. En mamma jag talade med har en son som har en router i sovrummet och bor i mobilen. Han har både provat sömnmedel och Melatonin utan föga resultat. Jag tipsade henne om att flytta bort routern och bryta strömmen till den så fort den inte används, sonen har börjat sova gott igen!!!! Att strålningen påverkar oss är helt klart och det är vår tids största experiment och hälsoskandal

  • Varje minut märker jag att inte nån enda far illa av det trådlösa. Jag kan nämna tusentals berättelser om hur bra folk mår. Att skriva långa anekdotiska berättelser här om hög strålning etc duger liksom inte. Skicka mig en enda studie som visar på det du tar upp som skulle vara speciellt kopplat till wi-fi eller mobiltelefoner. En enda! Och kom inte med strålskyddstiftelsens eländiga lista på rapporter som alla inte visar på något som helst samband. Jag tror många lider av stress mm men när de i studier inte kan säga om en router är på eller inte eller om de faktiskt får bekymmer när de tror att router etc är på fast den inte är det så hamnar vi en annan liten mer komplex värld som bevisligen inte har med strålning att göra överhuvudtaget.

  • Ja Katarina så är det. 30 år innan jag själv drabbades så insåg jag bara genom att lyssna till vad de ELÖ sa, och hur de beskrev sin situation, att självklart stämde det. Nu är vi alla påverkade av strålningen men det är till sist en intelligensfråga att inse detta, så det är ingen ide att strida med väderkvarnar. Jag vet att du gör ett otroligt jobb och du har sannerligen räddat åtskilliga svårt sjuka människor från att gå under genom dina upplysningar och din försäkran att det inte är DOM som är galna. Jag minns när det bröt ut hos mig 2011/12. Innan man ens HÖRDE telefonen så hoppade man till av chocken. Det hade jag ju iofs vid det laget bevittnat hos andra åtskilliga andra…..jag vet även flera f.d. hånare som bittert fått äta upp sina ord…..

  • @Katarina: Tänkte först bara bemöta lite av din argumentation med några motfrågor:

   1) Vad är det för specialinstrument du har? Nyfiken eftersom det enda jag kan komma på som kan mäta ”strålningen” är en spektrumanalysator för några hundra tusen. Dessa ser ut som en mikrovågsugn i storlek. Där kommer du dessutom normalt ha problemet att ens kunna detektera de låga signalnivåer som du ser från ett mobilnät. Är det en sån du släpar med dig? Eller vad är det du köpt?
   2) ”en mobil som man inte stängt av WiFi på när man inte använder den ger mycket hög strålning.”. Detta är helt fel. En accesspunkt skickar ut beacons ungefär 10 gånger per sekund. En telefon gör det inte (om du inte slagit på Wi-Fi-delning av nån anledning). En telefon som inte används har endast lite bakgrundstrafik och är i princip knäpptyst hela tiden. Däremot finns det ett klart samband mellan stressnivå och hur nära du är din telefon. Har dock inte med radiostrålning att göra utan det faktum att du får meddelanden och annan trafik.

   Killen du berättar om hade säkert samma problem om de flesta andra tonåringar i dag: att de håller på med en skärm mitt i natten. Han hade haft exakt samma problem om det varit trådad uppkoppling till telefonen. Den typen av storys hör man hela tiden. Har man en 15-åring hemma så ligger de och chattar på nätterna. I ditt exempel stängde mamman av strömmen till APn. Antar att det då inte funkade att surfa på natten och självklart sover barn bättre då.

   Jag ger dig ett halvt rätt eftersom du indirekt identifierar att telefonen i kombination med auktorietslösa föräldrar som inte kan sätta gränser eller krav är vår tids största problem. Strålningen finns det däremot inga vedertagna belägg för, precis som Christer försöker förklara. Precis som de flesta andra som jobbar med teknik är varken han eller jag faktaresistenta. Tvärtom vill vi se resultat från seriösa källor. Jag har inte granskat Strålskyddsstiftelsens fake facts på samma nivå som Christer, men jag har under många år faktagranskat andra källor och vid ett tillfälle var tvungen att kolla upp en artikel Strålskyddsstiftelsen skrev. Då pekade de på en dansk studie som enligt dem skulle visa att radiostrålning ökar risken för cancer. Jag gick via kontakter direkt på källan till den rapport de pekade på och fick tag på en av forskarna. Hon förklarade att det inte fanns något i rapporten som skulle peka på detta, utan att artikelförfattaren använt samma modell som man ser hos många extremister, det vill säga skurit ut en liten delmängd av statistiken som tjänar ens egna syften, blåst upp den och sen gjort sin artikel på felaktigt grundmaterial. Inte bara oseriöst, utan även oetiskt om du frågar mig.

   • Oscar, jag har en signalnivåmätare HF35C från tyska Gigaherz Solutons. Den är c:a 8 x 25 x 3 cm stor, väger under kilot. Kostar några tusenlappar och hänger med upp till frekvensen 3,5 Gigahertz. Vad gäller beaconsignalen från en wifi-station kan man ställa in den att sända med större intervall, t.ex. 1 sekund.

    En modern mobiltelefon är ofta full med applikationer som håller kontakt med sina servrar. Att bara stänga av wifi hindrar inte apparna från att uppdatera sig via mobilnätet och därmed aktiveras telefonens sändningskretsar.

    Christer Hellberg använder en föga konstruktiv metod att öka sin förståelse för att det mesta i världen har såväl för- som nackdelar. Hans frustande avfärdande av alla observationer som pekar på att det tycks finnas allvarliga hälsorisker förknippade med pulserad mikrovågsstrålning gör det inte lättare för honom.

   • Det är verkligen inte lätt för mig med t ex såna här resonemang: ”Christer, om du ställer upp en kulspruta av modell KSP-58 med fast pipa och låter en kolonn soldater springa så fort de kan genom kulregnet så träffas 25 procent av en kula. 75 procent undkommer utan skador. Låt oss försöka att utvärdera detta test och kolla om påståendet att KSP-58 är en ofarlig leksak stämmer.”

   • @Mats: Den utrustning du använder är en leksak. Typiskt för dessa är att kalibreringen driftar, att du får fram mer relativa mätvärden än absoluta och att det finns felmarginaler i hårdvaran. Dessutom är de normalt gjorda för att du ska kunna hitta riktningen på en störkälla (inte den exakta mängden energi). Men bättre än ingenting alls.

    Stämmer att du kan ställa om beacon-intervall, men default är nästan alltid 100ms. Däremot skickar som sagt inte telefonen ut någon beacon. Bakgrundstrafik finns från alla devices, men jag har jobbat massor med paketsniffning och vet exakt hur tyst en telefon är nattetid. Du kan inte jämföra med när nån kör en TV eller när ungarna kör youtube.

    Christer har rätt i att Strålskyddsstiftelsen manipulerar data och skrämmer upp folk. Det är det som är det viktiga. Peka gärna ut en enda relevant forskningsrapport som visar nåt annat så ska vi undersöka källan på den.

 14. Christer Hellberg alltså, jag har precis börjat sätta mej in i denna otroligt sjuka värld gällande detta ämne men när jag läser dina kommentarer om forskningsrapporter så blir jag mörkrädd. Det är uppenbart att du har en stark fundamentalistisk tro. Det räcker inte med att bara slå ner på dåliga studier för att bevisa något eller göra en poäng vad den nu är. Du kanske tror på att vi är det enda livet i universum, jorden är platt eller chemtrails eller att invandringen är roten till allt ont (lite samma tongångar)….Dina kommentarer är pinsamma och du har ingen objektivitet eller saklighet. Vi har många studier som ”tyder” på olika saker men i dina slutsatser och sågningar så framställer du att du vet något som ingen annan vet så du blir värre än den dåliga studien. Har du verkligen läst studierna? Känns inte så, känns som du skummat dom och sedan försökt framställa det som du har koll och verkligen läst rapporterna. Du har så mycket åsikter, men vad dina erfarenheter eller kunskaper i ämnet egentligen? Om 5 studier/rapporter pekar på att det händer något vad det än är så är det för mej en kraftig signal att det faktiskt händer något. Sen så borde det ju inte vara någon rocket science att det inte kan vara bra iaf och tanken att det inte skulle påverka oss överhuvudtaget hoppas jag att någon någorlunda intilligent människa kan lista ut men sen är vi trygghetsnarkomaner och gillar vårat nya trådlösa liv och vill gärna tro på SSM mfl. Vet inte vad du vill uppnå med ditt arbete men att alla forskningrapporter som tyder på att strålning påverkar oss i olika grader borde vara en indikation för en sund utbildad och hyfsat intelligent människa. Dina personliga påståenden som är starkt färgade är tragiska och ger mej ingenting. Hade uppskattat mer sakliga kommentarer kring rapporterna. Lägg lite energi på att hitta några seriösa experiment/studier som faktiskt pekar på det du hävdar dvs att det inte finns någon påverkan överhuvudtaget (som ex. SSM hävdar) skulle mycket gärna vilja se dessa, och lycka till med det…..:-). SSM sa till mej när jag började fråga (gällande en mobilbasstation som blev uppsatt 20m från min lägenhet) att det finns inget som tyder på att skulle vara farligt. Tror du verkligen på detta? Fakta enligt SSM: Starka elektromagnetiska fält är hälsoskadliga, https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/referensvarden/ vad har du för kommentar kring detta?

  • Jag har läst dessa 100 rapporter (orkade f-n inte mer) som jag refererar till, men inte de över 20.000 andra rapporter som WHO och andra internationella institutioner har granskat och dragit slutsatser ifrån. Jag har ingen tro överhuvudtaget… jag vet bara det jag vet. Dessa 100 rapporter hänvisar förvillare som Strålskyddsstiftelsen till när de ska bevisa att t ex wi-fi är farligt. Och inte en enda håller. Det är frågeställningar, diskussioner, spekulationer, enkäter som inte säger ett smack om verkligheten. Och eftersom du verkar ha verkligen tänkt till så är det jag som blir mörkrädd. Jag tror definitivt att det finns fler planeter som har liv i universum, men det inget jag vet direkt men jag gör en sannolikhetskalkyl liksom. Jorden är rund, det vet jag och kan t o m bevisa. Chemtrails är en lika god konspirationsteori som att icke-joniserande strålning är farlig – som jag nu vet inte stämmer enligt vår nuvarande forskning. Invandringen är det enda som kan rädda oss från en allt åldrande befolkning och att folk i Sverige tydligen har mer att göra om kvällar och nätter på nätet än att skaffa barn. Jag kan vara dryg och t o m kränkande anser folk men i denna fråga får man faktiskt ta det. Skicka mig en enda vettig rapport. En enda vettig rapport som är peer-reviewed och inte en youtube-film med skräckpropaganda. Vad jag vill uppnå? Att man inte tar dessa 100 idiotiska rapporter och jämför dem med över 20.000 vettiga och drar slutsatsen att vi är trygghetsnarkomaner, blinda, döva, köpta, del av konspirationen. Du refererar till SSM, bra. Starka elektromagnetiska fält är säkert farliga, liksom radioaktiv strålning, solens ljuva strålar etc. Men vad har det med svaga elektromagnetiska fält, magneter, 220 volt i vägguttaget kopplat till en lampa, icke-joniserande strålning att göra såsom GSM, 2G, 3G, 4G, 5G… eller 58G etc att göra? Jag vet att det är ofarligt pga av alla som försökt bevisa att det är farligt men misslyckats och du tror det är livsfarligt eftersom du gjort en bedömning genom scrollande bland larmrapporter på youtube och.. jag vet inte vad.. grubblat? Hur ska vi avgöra vem som har rätt?

 15. Christer Hellberg, jag har två frågor till dig med anledning av ditt intensiva engagemang i denna forskning.
  1. Vad för studier och verksamheter har givit dig nödvändiga teoretiska kunskaper i ämnet?
  2. Är det någon som betalar dig för ditt engagemang?

  • 1. Jag kan läsa vetenskapliga rapporter på engelska bara (inte bara dra slutsatser ifrån en rubrik), sedan har jag en allmänkunskap och är en ständig lyssnare till Skeptic’s Guide to the Universe (pod). I övrigt: allmän högskoleintelligens, sunt förnuft och en vilja att motverka lögner, skräp och skräckpropaganda.
   2. Jag har aldrig fått ett öre och kommer aldrig få det heller för att bekämpa okunskap, skrämselpropaganda eller ren idioti.

   Jag föreslår att du vänder på det hela. Vem tjänar pengar på att skrämma folk att köpa svindyra produkter mot sådant som inte är farligt? Hur får Strålskyddsstiftelsen sina pengar? Och ”intensivt engagemang”? Jag skrev ihop detta under en helg, och ägnar inte många tankar åt sedan dess, medan andra jobbar dagligen med att bedriva skräckpropaganda och ha det som sitt levebröd.

   • Tack för dina besked Christer. Trevligt för dig att du anser dig ha ”högskoleintelligens”. Det är en bra början. Men det räcker inte. Du kan säkert, förutom att kunna läsa vetenskapliga rapporters sammanfattningar på engelska, utveckla din förmåga att förstå vad du läser. Därutöver borde du sätta dig in i den vetenskapliga metoden. Den är så långt ifrån den juridiska processen man kan komma. En forskare har inte i första hand uppgiften att bevisa en egen teoris riktighet. Sina viktigaste framsteg gör han då han kan visa att tidigare accepterade teorier är felaktiga eller behöver modifieras. Detta är att föra kunskapsläget framåt.
    Utgångsläget i frågan om pulsad mikrovågsstrålnings eventuella farlighet genom påverkan på levande
    organismer är telekomindustrins och reglerande myndigheters uppfattning att det bara är den
    termiska effekten som kan påverkar levande organismer. Och att därför de gränsvärden som satts upp är betryggande.
    Denna teori falsifieras, dvs visas att den är fel, av de flesta rapporter du har gått igenom.
    Låt oss ta nr 5, Sepehrimanesh et al. 2014 som exempel. Slutsatsen av studien är
    ”These results demonstrate significant effects of radio frequency modulated EMFs exposure on proteome, particularly in protein species in the rodent testis, and suggest that a 30-day exposure to EMF radiation induces nonthermal stress in testicular tissue.”
    Denna observation falsifierar telekomindustrins påstående att det endast är termiska effekterna som kan uppstå från pusad mikrovågsstrålning. Detta är signifikant. Att följdeffekten av denna proteinförändring sedan diskuteras förändrar inte observationernas riktighet eller betydelse. Meningen inbjuder snarare forskare inom just detta speciella område att ta upp tråden.
    Ditt sätt att avfärda betydelsen hos denna studie liknar det du använder för de övriga. Det vittnar om djupa kunskapsbrister hos dig och du kan därför inte räkna med att bli tagen på allvar innan du läser på lite mer.

   • Och det är väl det som forskarna just gjort och inte kunnat reproducera resultatet, därför har inga vidare slutsatser dragits. Om du känner till den vetenskapliga metoden innebär ett resultat inte ett enda dugg. Man återupprepar studier mha andra forskare, andra råttor, fler råttor så kan man dra slutsatser. Det är ju rätt märkligt att Strålskyddsstiftelsen endast har hittat en sådan här studie och inte länkar till någon av andra tusentals som WHO gått igenom som säger raka motsatsen. Du borde läsa på lite mer för att bli tagen på allvar.

 16. Det finns inte heller någon evidens för att kärlek existerar eller att det finns en gud. Ändå är så många rädda för att mista någonting som inte finns eller för att hamna i helvetet när de dör. För mig veterligt finns ingen forskning som har bevisat att något av det existerar.

  Vi har en hel institution på universiteten som dagligen gör av med våra skattepengar trots att ingen evidens finns för det sysslar med.

 17. Jag förstår inte din kommentar.

  Det är liksom ingen som kan bevisa att Gud eller troll finns eller inte finns. Vetenskapen sysslar med det som vi vet just nu. Vad som kan bevisas i kliniska tester.
  Hittills finns det inga såna trovärdiga ang ”strålning” – det är fortfarande bara ”normalt brus” och folk som är rädda pga skrämselpropaganda bl a.

  Och att kärlek inte existerar? Man kan väl dra slutsatser kring det utan att blanda in GSM, 3G, 4G, 5G, wi-fi etc.

 18. Det var riktat till Anders! Det finns idag inget direkt som riktar oro kring strålning inom de områden vi diskuterar. Ev i en framtid kan det komma fram risker som vi förbisett. Dock verkar inte verkan av dessa vara så stor att det finns anledning till oro idag.

Lämna ett svar till PM Nilsson Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: