”Strålning” ger oss INTE hjärnskador

Jag läser och det är samma ävja som allt annat som kommer från Wi-Fi-alarmisterna:

Strålningen ger oss hjärnskador

20140409-134218.jpg

Redan i rubriken finns en direkt lögn – detta är inte sant.

Många oroar sig idag för hur elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk påverkar vår hälsa.

Ja, tack vare idiotisk skrämselpropaganda som kommer från oseriösa lobbyfirmor som t ex Strålskyddsstiftelsen.

Men Strålsäkerhetsmyndighetens (SSMs) vetenskapliga råd slår nu i sin årliga rapport fast att det saknas bevis för att strålningen skulle vara farlig för hälsan.

Jepp.

Men efter 10 år är situationen en annan och därför uppmanar SSM samtidigt till att “för säkerhets skull” hålla mobilen på avstånd och att använda handsfree. “Det är framför allt viktigt för barn och ungdomar. För de kommer ju att använda mobiltelefon under mycket längre tid än vad dagens vuxna gör”, säger Lars Mjönes, utredare vid SSM.

Ja, man tillämpar den s k försiktighetsprincipen just p g a oron. Att prata i en gammal mobiltelefon vid örat ger värme i huden och det kan kännas obehagligt. Handsfree är en enkel åtgärd. Samtidigt kan man konstatera att unga inte ringer i telefonen speciellt ofta, de har ett helt annat beteende än äldre.

Studier på djur har antytt att mikrovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer som redan finns där av andra orsaker. Men rådet anser cyniskt att det krävs mer forskning för att säkert kunna konstatera ett samband.

Cyniskt? Eftersom man inte hittat samband men aldrig kan vara säker på att ha vänt på alla stenar behövs mer forskning. Det är i praktiken nästan omöjligt att fria nästan vad som helst från att vara en möjlig cancerkälla.

Det anser dock inte lagen. I Sverige gäller den så kallade Försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen är en del av EU-rätten och Europeiska kommissionen har meddelat riktlinjer för hur Försiktighetsprincipens tillämpning ska ske. Syftet är att komma tillrätta med problemet att åtgärder tidigare vidtogs för sent, först då riskerna för människors hälsa och miljön redan var vetenskapligt säkerställda.

Nu börjar dribblandet. Just därför hänvisar SSM till den.

Mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar är två områden där forskning visat på möjliga hälsorisker. Därför anser Strålsäkerhetsmyndigheten att försiktighetsprincipen bör tillämpas, det vill säga att onödig exponering bör undvikas vilket du enkelt kan göra genom att använda hands-free när du pratar i mobilen.

Rekommendationerna om magnetfält från kraftledningar gäller i första hand vid samhällsplanering och nybyggande.

Enligt riktlinjerna ska en öppen riskbedömning ske, där graden av vetenskaplig osäkerhet redovisas så långt som det över huvud taget är möjligt.
Försiktighetsprincipen har dock satts ur spel av SSM, eftersom de under många år förtigit information om andra risker än de säkerställda.

Eh, ja. Vilka andra risker än de säkerställda ska man ta hänsyn till? Utomjordingar? Inlagd gurka? Kometer i skyn? Man kan inte hitta på vad som helst och sedan kräva att försiktighetsprincipen ska gälla.

Bo G Pettersson som tidigare arbetade på Socialstyrelsen uppmanade dessutom kommunerna att vara försiktiga med Försiktighetsprincipen för att inte hindra utbyggnaden av det trådlösa mobilnätet och bredbandsnätet!

Försiktig med försiktighetsprincipen? Det är väl bra att man ligger i frontlinjen vad gäller risker och använder den!

Utbyggnaden av 3G skedde för ungefär 7 år sedan – statistiken över den negativa hälsobilden skjuter just fart i samband med denna utbyggnad.

Nej, inte sant. Källa på det tack.

Sömnproblem, migrän, huvudvärk, depressioner, utbrändhet och stress anges vara några av de problem som ökar och når allt längre ner i åldrarna.

Ok, men denna stress kan väl lika gärna bero på 100-tals andra orsaker, stora barngrupper i förskolan, stressade föräldrar, föråldrad skola, betygshets, läxor, social press, mobbing, för dåliga kostvanor etc.

Barn och ungdomar av idag uppvisar sjukdomar som man normalt tidigare bara såg hos äldre och gamla.

Vilka?

För fullt pågår nu dessutom utbyggnaden av 4G, som avger ännu mer strålning. Stockholm och Oslo är redan de första städerna i världen utrustade med 4G.

Jaha, glädjande!

Reklamen har invaggat oss i tron om att fri surfning i varenda buske och grotta tillhör allemansrätten och att det skall vara lika självklart som att vi får plocka blåbär var vi vill. Men vi vill inte att folk skall plocka blåbär i våra trädgårdar eller hemma i våra sovrum! Än mindre vill vi låta oss bestrålas av den trådlösa tekniken, var vi än går och står.

Eftersom denna strålning inte innebär hälsorisker finns ingen anledning till oro, det har Strålsäkerhetsmyndigheten ihop med det vetenskapliga samfundet kommit fram till.

Runt om i världen pågår en intensiv forskning om riskerna kring strålningen från den trådlösa tekniken. Oberoende av telekombranschen, utan några som helst ekonomiska intressen, påvisar forskningen att vi utsätts för stora hälsorisker.

Nej, det gör den inte. Tvärtom har man inte på något enda sätt i en granskad studie kunnat påvisa något som helst samband. Däremot finns det ett otal rapporter som fastslår att man inte kan utesluta samband och att mer forskning behövs. Det är rätt sunt.

Det talas om vår tids största ”medicinska experiment”. Telekombranschens forskare däremot erkänner sällan några risker. En ganska lätt ekvation att förstå. Ekonomisk makt är svaret.

Vem talar om det? Logiskt felslut att anta att forskare är partiska. Då är inte forskningen seriöst gjord och räknas då inte. Precis som den inte räknas när privatpersoner skriver artiklar och hävdar saker som inte är sant. Det är inte vetenskap utan bara pladder utan substans.

Precis sådan ekonomisk makt besatt tobaksindustrin för femtio år sedan.

Logiskt felslut igen. Likställandet av Wi-Fi med cancerframkallande tobak (entydigt bevisat cancerframkallande) är bara ful retorik.

Många forskare och läkare talar för att detta kommer bli den största hälsoskandalen efter tobaksindustrins framfart en gång i tiden. Men kan vi verkligen acceptera att ekonomin skall få gå före vår hälsa?

Ännu fler seriösa forskare bedömer risker som obefintliga. Ska vi acceptera att oseriösa privatpersoner kommer med skräckpropaganda och lögner kring riskerna?

I allt fler allmänna lokaler och företag monteras trådlösa routers upp för att erbjuda alla fri uppkoppling. Skolor har hängt på utvecklingen och nästan varje svenskt skolbarn erbjuds idag en egen laptop att kunna surfa trådlöst på. Redan från första klass.

Tack och lov har man inte gått på skrämselpropagandan.

Inte är det många föräldrar som stannar upp och ifrågasätter om denna helt nya, aldrig tidigare beprövade teknik, verkligen är bra för sina barn. Vi litar blint på branschens lockande reklam om hur den trådlösa uppkopplingen ger oss frihet och låter oss ständigt vara tillgängliga. Vi gynnar hellre en miljardindustri än ser till våra barns framtida hälsa. Har vi slutat tänka själva?

Logiskt felslut igen. Antingen ska man acceptera lögnerna eller ser man inte till barns framtida hälsa. Antydan om att man slutat tänka själva. Som tur är tänker många fortfarande och litar inte blint på skrämselpropagandan.

I en vetenskaplig publikation av Orhan Bas och medarbetare, i den mycket ansedda tidskriften Brain Research, har de visat på förluster (!) av nervceller i hippocampus, den del av hjärnan där bl.a. korttidsminnet sitter, efter 1 månads (1 timme per dag) exponering för 900 MHz mobilstrålning.

Som vanligt, en och endast en studie på 18 råttor där studien inte lämnar nått annat besked än: ”These results may encourage researchers to evaluate the chronic effects of 900 MHz EMF on teenagers’ brains.” Hundratals andra studier visar inget samband.

Är denna hjärnskada den enkla förklaringen till den mentala förvirring och förnekande som råder just nu? Om man inte kommer ihåg det man läser eller hör så kan man ju aldrig inse behovet av försiktighet!

Oj, nu klev vetenskapen helt plötsligt framåt med väldiga steg och överför en studie till en konspiration kring människors minne och oförmåga att inte vara försiktiga. Så mobilstrålning och Wi-Fi i sig är alltså orsaken till att vi inte förstår riskerna med Wi-Fi? Fascinerande.

SSM rekommenderar ett gränsvärde från den tyska stiftelsen ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som alltså enbart skyddar mot sådana akuta värmeeffekter som redan är fullt säkerställda.

Akuta värmeeffekter? Ja, det blir irriterande varmt efter ett tag. Precis som två-tre värmefiltar eller en katts kroppsstrålning i knät på en själv skulle innebära. Och givetvis lägger man en stekpanna tagen direkt från spisen i knät blir det rätt akut smärta och brännskador med möjliga infektioner som följd, men cancer nej.

SSM påstår att det inte finns något samlat vetenskapligt underlag som bekräftar att trådlösa kommunikationssystem (såsom GSM, 3G, 4G, Wimax, Wifi, DECT-telefoner, etc.) skulle kunna vara en hälsorisk, inte ens för våra barn eller gravida kvinnor.

Precis, det är vad det vetenskapliga samfundet kommit framåt till. Forskning pågår fortfarande givetvis, men så här är läget nu.

Samma gåtfulla bedömning gör inte EU-parlamentet som, med hänvisning till de över 1 500 samlade vetenskapliga studierna i The Bioinitiative Report, per den 4:e september 2008 angav att de rådande ”föråldrade” gränsvärdena måste sänkas och att försiktighetsprincipen måste beaktas.

Den hårt kritiserade Bioinitiative report som av samtliga seriösa forskare och internationella organisationer bedömts som oseriös p g a att organisationens s k forskare plockat och valt ut vissa studier och ignorerat den betydande mängd andra studier som motsäger dem.

Samtidigt uppmanades forskare att presentera förslag till nya gränsvärden. Detta arbete har precis i dagarna publicerats och visar på en helt annan verklighet än den föråldrade som SSM biter sig fast i. Det är mycket förvånande att våra svenska ansvariga myndigheter samtidigt förnekar att det finns en samlad vetenskaplig kunskap om hälsorisker! Är vi inte längre en del av EU?

EU är en politisk organisation där politiker tar beslut baserat på just den kritiserade rapporten. En fjäder i hatten för varje alarmist men likväl en lika felaktig resolution.

Blindbocksleken med vår hälsa måste en gång för alla stoppas! Vi kräver därför att SSM tydligt tillkännager att det nuvarande referensvärdet endast säger vid vilken nivå vetenskapligt säkerställda akuta hälsoeffekter p.g.a. uppvärmning uppkommer, och därför helt saknar relevans vid prövningar av långtidseffekter samt icke-termisk påverkan enligt Försiktighetsprincipen.

Om man inte kan hitta några risker vid nuvarande gränsvärden måste det vara fel på gränsvärdena. Logiskt felslut detta också – ”moving the goalpost”.

Vi kräver också att SSM och Socialstyrelsen följer EU-rättens krav på riskbedömningen. Vi kräver slutligen att Sveriges regering ger dessa myndigheter nya regleringsbrev där korrekt hänsyn tages till det internationella faktaläget samt till EU-rättens tydliga krav.

Fakta är fakta. Meningslös oro ska nog inte införas i myndigheternas regleringsbrev. EU-rättens tydliga krav? Resolutionen är inte bindande ens och som sagt är ifrågasatt av både WHO och organisationer som stöder cancer-forskningen.

I samband med rättegångarna i Nürnberg efter andra världskrigets slut formulerades för första gången en offentlig etisk kod för medicinska experiment som involverar människan, Nürnbergkodexen 1947. Här slogs bl.a. fast att informerat samtycke krävs och att riskerna för försökspersoner skall minimeras. Det framhölls att varje deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i ett experiment och att den som leder ett sådant skall avbryta det om det verkar troligt att en deltagare skadas. När får vi avbryta vårt deltagande i det pågående strålningsexperimentet?

Och nu pricken över i:et. Det s k ”experimentet” jämförs med nazitysklands koncentrationsläger. Det finns produkter numera som löser Wi-Fi-problemet, t o m ganska snygga kepsar med folie inuti, väger dock 0,5 kg. Och flera av initiativtagarna till Bioinitiative report säljer konsulttjänster som kan hjälpa mot strålningen. Det finns även en del smycken som neutraliserar och balanserar jordenergin och därmed skyddar tillräckligt. Ett tips. Produkterna kostar visserligen en slant men det är det väl värt?!

Olle Johansson, docent i neurovetenskap, Karolinska Institutet & gästprofessor, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm
Annika Gullbrandsson, medlem i Vågbrytaren (www.vagbrytaren.org), informatör för FEB (Elöverkänsligas Riksförbund; http://www.feb.nu)
Mats Dämvik, miljöjurist vid Juristfirman Unite, Kungsbacka
Örjan Hallberg, civ.ing, Hallberg Independent Research, Farsta
Kalle Hellberg, vd Maxicom AB, http://www.maxicom.se, Borås
Lena Lindkvist, fd polisinspektör numera kommunalpolitiker, Lingbo

Efter denna smörja sätter man rubriken. Helt vansinnigt och sedan läser jag vem som skrivit artikeln och då klarnar det mesta: Olle Johansson årets förvillare 2004, han är t o m värre än Strålskyddsstiftelsen.

”Avslutningsvis noteras att Olle Johansson hävdat att en lång rad sjukdomar, såsom cancer, blodtrycksproblem, astma, allergi och sömnstörningar, skulle kunna orsakas av elektromagnetiska fält. Han menar vidare att man kan få malignt melanom av tv- och radioutsändningar. Särskilt uppmärksammad blev Johansson för ett par år sedan när han hävdade att hjärnskador och speciellt galna kosjukan skulle kunna orsakas av mobiltelefoni (Aftonbladet 2001-03-12).”Kategorier:blogg100, Wi-Fi

Etiketter:

3 svar

  1. Hej.jag tror inte att du är den vassaste när det gäller strålskador.Läs om Mark Steele han har alla hästar hemma..Han vann nyligen i domstolen Gateshead Council,efter blivit hånad av stadens experter,han blev även fängslad efter skriverier i tidningarna där dom hånade honom. 5 g var ofarligt sa experterna,men det blev som det blev folket fick rätt.Du kanske också kan bli årets förvillare.

    Hälsningar Kenta

  2. Odugligt?Läs om Rober Steele en av USAs skarpaste huvuden.Han skriver den farligaste upfinnigen
    efter atombomben.han var nominerad till fredspriset 2017.Jag tror inte han är någon odugling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: